Färdigställande av Emåprojektet

Motion 2003/04:MJ446 av Agne Hansson (c)

av Agne Hansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statliga garantier till åtgärder för att slutföra arbetet med att förhindra översvämningar i Emån.

Motivering

Åtgärdsarbetet mot översvämningarna i Emån har genomförts i en första etapp med mycket gott resultat. Miljökonsekvensbeskrivningar inför en andra och avslutande etapp är nästan färdigställda. De har tvingats avbrytas genom att statliga kreditgarantier avbröts under föregående budgetår.

Emådalen har sedan avbrottet skedde återigen under innevarande sommar drabbats av ytterligare översvämningar som fått svåra konsekvenser för jordbruksdriften runt Emån. Dessutom har stora mängder kväve och fosfor försvunnit ut i ån och orsakat miljön stor skada. Skadorna har beräknats till 
20-talet miljoner. Hade utbyggnaden mot översvämningarna redan varit utförda hade dessa skador kunnat förhindras.

Att avbryta kreditgarantigivningen i nuvarande läge som omöjliggör att miljökonsekvensbeskrivningarna inte kan fullföljas är mycket olyckligt och kan förhindra fortsatt rationell jordbruksproduktion och riskera stora miljövärden. Det är uppenbart att inte översvämningsrisken upphört. Jag föreslår att ekonomiska garantier från staten ges så att miljökonsekvensbeskrivningen kan färdigställas och åtgärderna mot översvämningarna i Emån fullföljas.

Stockholm den 6 oktober 2003

Agne Hansson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (1)