Färjetrafiken Gränna–Visingsö

Motion 2006/07:T289 av Göte Wahlström och Margareta Persson (s)

av Göte Wahlström och Margareta Persson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om huvudmannaskapet för färjetrafiken mellan Gränna och Visingsö.

Motivering

Under många år har huvudmannaskapet för färjetrafiken mellan Gränna och Visingsö varit föremål för diskussioner på såväl lokal som central nivå. Jönköpings kommun, som idag utgör huvudman, ansökte redan 1999 hos Vägverket om ett statligt övertagande. I utredningar, bland annat den så kallade Brevutredningen, behandlades frågan och tillstyrktes förslaget. Alla berörda parter insåg värdet av ett förändrat huvudmannaskap och insåg möjligheterna och värdet av förslaget, vilket även framgått av senare handläggning i ärendet.

Färjeförbindelsen utgör livsnerven mellan Visingsö och fastlandet. Den är en viktig förutsättning såväl för näringslivet på ön som för möjligheten till arbetspendling. För öns befolkning men också för bygden i stort har frågan om färjeförbindelsen stor betydelse vad gäller framtidstron i ett brett perspektiv. En ökande turism har för hela Vätterbygden, men speciellt för Gränna–Visingsö, en mycket stor betydelse. Senare års utveckling av turismen visar på ett ökat behov att finna formerna i huvudmannaskapsfrågan.

Ett uteblivet beslut i huvudmannaskapsfrågan tenderar att bromsa upp den positiva utvecklingen. Frågor som rör kapacitet och reinvestering är avhängiga ett beslut i huvudmannaskapsfrågan.

Viktigt för de boende på ön är ett bibehållande av bokningsrätt, avgiftsbeläggning samt att handhavande av gods och varuleveranser kan vara kvar.

Det är angeläget att ett beslut i huvudmannaskapsfrågan kommer till stånd snarast möjligt. De uttalanden från riksdagens trafikutskott och från regeringen som gjorts pekar på behovet av en snar lösning i huvudmannaskapsfrågan.

Stockholm den 24 oktober 2006

Göte Wahlström (s)

Margareta Persson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)