Färjetrafiken till Gotland

Motion 2013/14:T265 av Siv Holma m.fl. (V)

av Siv Holma m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lägst dagens nivå i bastrafiken för kommande trafikperiod ska gälla i Gotlandstrafiken.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om anslagsförändring i statsbudgeten för Gotlandstrafiken.

Bakgrund

Gotland är en landsbygdsregion som trots nedläggning av storföretag och militära förband haft en relativt positiv utveckling under 2000-talet. En viktig orsak till det är övergången till moderna snabbfärjor som förkortat restiden och gjort en bättre tidtabell möjlig. Förutsättningarna för att bo, leva och driva företag på Gotland har förbättrats genom detta.

Det nuvarande avtalet för trafiken har genom sin konstruktion inneburit problem, då resenärer och fraktköpare drabbas av kraftiga prishöjningar p.g.a. stigande oljepriser. I dagsläget utgör de höga priserna ett hot mot öns näringsliv, och speciellt utsatta är två av de viktigaste näringarna: lantbruket med förädlingsindustri och besöksnäringen. Problemet riskerar att förvärras när svaveldirektivet införs, om inte staten skjuter till medel till de merkostnader som kan uppstå.

Vänsterpartiet anslår medel på 100 miljoner kronor för att sänka priserna på Gotlandstrafiken 2014. Vi ser det som ett första steg till att börja övergå till system med vägpriser. Efterföljande år höjer vi nivån till 200 miljoner kronor och därmed har vi täckt statens nettokostnad för övergången.

Nu pågår upphandling inför nästa trafikperiod. Vänsterpartiet ser mycket positivt på att regeringen har en beredskap för att driva Gotlandstrafiken med statliga fartyg. Staten kan därmed på ett mer effektivt sätt ta ansvaret för att Gotlandstrafiken blir långsiktigt stabil och miljömässigt hållbar. Färjetrafiken till Gotland måste ses som vägen till Gotland. Den ersätter de broar, vägar och vägfärjor som erbjuds invånarna i andra delar av Sverige. Den måste därför ses som en del av den nationella infrastrukturen.

Färjetrafiken till Gotland – vägen till ön

Trafiken under kommande avtalsperiod måste bygga på att Gotlandstrafiken ska främja öns regionala utveckling. Det sker genom att trafiken har en god tillgänglighet vad avser kapacitet, tidtabell, turlista och pris. Bastrafiken måste året runt bygga på moderna snabbfärjor (28 knop) med lägsta möjliga utsläpp. Tillgängligheten får inte försämras.

Vad som ovan nämns om basnivå för Gotlandstrafiken kommande trafikperiod bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Gotlandstrafiken bör betraktas som infrastruktur och kostnaden därmed flyttas från anslaget Trafikavtal till anslaget Utveckling av statens transportinfrastruktur. Detta anser vi är i linje med vad den statliga myndigheten Trafikanalys föreslagit i en utredning (Rapport 2012:5). Som en konsekvens av vårt förslag bör ändamålet för anslaget Utveckling av statens transportinfrastruktur ändras så att det omfattar Gotlandstrafikens behov.

Vad som ovan nämns om anslagsförändring i statsbudgeten för Gotlandstrafiken bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 26 september 2013

Siv Holma (V)

Torbjörn Björlund (V)

Jens Holm (V)

Hans Linde (V)

Kent Persson (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)