Farledsavgifter

Motion 2018/19:2714 av Daniel Bäckström (C)

av Daniel Bäckström (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en återgång till tidigare system för farledsavgifter för Vänersjöfarten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vänersjöfarten är en mycket viktig näringspolitisk förutsättning för fungerande transporter till och från Värmland. En regional hållbar tillväxt kräver goda och tillförlitliga kommunikationslösningar för att kunna leverera varor och gods till kunder runt om i världen.

Under den socialdemokratiskt ledda regeringen har Sjöfartsverket infört ett nytt avgiftssystem och nya farledsavgifter. Detta kom som en chock för berörda i näringen. Linjetrafiken kämpar i motvind och med det nya avgiftssystemet riskeras rederiverk­samheten. Vänersjöfarten har drabbats hårt av det nya systemet med fördyringar på upp till 1,5miljoner kronor per fartyg utöver lotsavgifter.

Det nya systemet uppfattas som svårbegripligt och krångligt.

Staten behöver nu ge förutsättningar som gynnar regional tillväxt och miljösmarta val. En avvecklad linjetrafik på Vänern skulle få förödande konsekvenser för värmländskt näringsliv och pågående hållbarhetsarbete. Därför bör regeringen se över hur det nya avgiftssystemet kan avvecklas och ersättas med det som gällde tidigare. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Daniel Bäckström (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)