Färre och enklare regler för företag

Motion 2005/06:N298 av Erling Wälivaara och Ulrik Lindgren (kd)

av Erling Wälivaara och Ulrik Lindgren (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om färre och enklare regler för småföretag.

Motivering

Krångliga regelverk är en stor börda för småföretagen i Sverige. Regelverket är idag så komplicerat att många kreativa människor drar sig för att starta och fortsätta med egna företag.

Regelverk som reglerar arbetsmiljö och skatter är så omfattande och upptar så mycket av småföretagarens tid att de blir till hinder för tillväxten i företaget. Detta kan vara en av anledningarna till att antalet företagare har minskat med 20 000 sedan 1994, enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar. Sverige har bland den lägsta andelen nyföretagare bland OECD-länderna.

För drygt sex år sedan lade småföretagsdelegationen fram 81 konkreta förslag till en uppröjning i den byråkrati- och regeldjungel som just nu håller på att kväva hårt kämpande småföretagare. Regeringen har under dessa sex år inte lyckats förenkla regelverket nämnvärt. I Näringsdepartementets så kallade Simplexgrupp har enbart en handfull perifera regelförenklingar kommit till stånd.

I de fall regeringen lyckats åstadkomma en regelförenkling har åtgärden inneburit att tre nya regler skapats. Många av de pålagor som nu ligger på småföretagen är inte nödvändiga.

Enligt vår mening måste man ta tag i regelförenklingsfrågan på allvar och åstadkomma färre och enklare regler för småföretagen.

Stockholm den 28 september 2005

Erling Wälivaara (kd)

Ulrik Lindgren (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)