Fartygsfond

Motion 1993/94:Sk318 av Carl G Nilsson och Stig Grauers (m)

av Carl G Nilsson och Stig Grauers (m)
1954 infördes lagen om fartygsfond. För en yrkesfiskare
innebar denna lag att intäkten vid försäljning av en fiskebåt
skattefritt kunde fonderas under en begränsad tid eller tills
ny båt anskaffades. Denna möjlighet, som fungerade väl
och var till stor båtnad för fiskenäringen, avskaffades
emellertid 1990 i samband med skattereformen.
Vi vill nu föreslå, att frågan om återinförande av denna
form av uppskjuten beskattning av realisationsvinst
utredes. Det är inte rimligt att ett fiskeföretag som säljer sitt
fartyg och som har för avsikt att fortsätta sitt yrkesfiske ska
beskattas för reavinst om försäljningsintäkten är avsedd att
återinvesteras i företaget.
Ett tidsbegränsat uppskov från beskattning på t.ex. ett
år skulle ge yrkesfiskaren eller fiskeföretaget tillräckligt
rådrum för inköp av ny båt.
En parallell med en sådan uppskjuten beskattning kan
göras vad gäller försäljning av fastighet och/eller
bostadsrätt. Vid sådan reavinst gäller att densamma kan
uppskjutas för beskattning med upp till ett år.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär att frågan om
återinförande av s.k. fartygsfond utreds.

Stockholm den 21 januari 1994

Carl G Nilsson (m)

Stig Grauers (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)