Fastighet utan ägare vid avslutad konkurs

Motion 1996/97:L314 av Per Erik Granström (s)

av Per Erik Granström (s)
Fastighet utan ägare vid
avslutad konkurs
I samband med att ett aktiebolag begärs i konkurs kan det
inträffa att en fastighet kommer att sakna ägare. Efter det att
tingsrätten fastställt utdelningsförslag är en konkurs avslutad.
Ett aktiebolag är upplöst i och med att en konkurs har
avslutats utan överskott. Patent- och registreringsverket
avregistrerar bolaget. Fastighet som inte kunde realiseras
eller delas ut återgår till konkursgäldenären efter konkursens
avslutande. Fastigheten ägs då av en juridisk person som inte
existerar.
Byggnader ska enligt plan- och bygglagen underhållas på visst sätt, bl a ska
byggnads yttre hållas i vårdat skick. Om inte så sker kan en kommun med
stöd av plan- och bygglagen ålägga byggnads ägare att vidta rättelse.
Föreläggandet får förenas med vite.
Mot vem ska då kommunen rikta föreläggande, enligt plan- och bygglagen,
om fastigheten ägs av en juridisk person som inte existerar?
Det faktum att fastigheter vid en konkurs har ett negativt värde före-
kommer. Det kommer troligtvis att bli allt vanligare då minskning av fastig-
hetsunderhållet kan vara ett sätt att spara i tider som företag har bekymmer.
Därmed kommer säkert också fler fastigheter vid konkurser att återgå till
konkursgäldenären efter konkursens avslutande, fastigheter som således
kommer att ägas av juridiska personer som inte existerar. Det kan inte vara
rimligt att kommunerna  i ett hårt ansträngt läge kommer att tvingas till
kostbara åtgärder för dessa fastigheter, enbart för att akut trygga människors
säkerhet och hälsa. Det kan på dessa "övergivna" fastigheter finnas exempel-
vis skorstenar/väggar som rasar, personer som utan tillstånd bedriver olika
typer av verksamhet eller utövar fritidsaktiviteter till vilka det kan vara
svårt
att finna lokaler.
Vi motionärer menar att det råder en oklarhet i lagstiftningen och att frågan
lämpligen bör utredas och föranleda överväganden om åtgärder för att komma
tillrätta med problemet.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om fastigheter vid konkurs.

Stockholm den 30 september 1996
Per Erik Granström (s)
Iréne Vestlund (s)

Bengt-Ola Ryttar (s)

Leo Persson (s)

Barbro Hietala Nordlund (s)

Laila Bäck (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)