Festplatsen Dalhalla

Motion 1998/99:Kr218 av Kenneth Johansson (c)

av Kenneth Johansson (c)
7 km utanför Rättvik ligger det gamla kalkbrottet
Draggängarna, eller Dalhalla som det nu heter.
Kalkbrytningen började 1949 och avslutades 1990.
Margareta Dellefors, med erfarenhet som operasångerska
och producentchef vid Sveriges Radio, letade efter en
utomhusscen som spelplats för opera och dramatik.  Dalhalla
blev platsen.
Kalkbrottet är 60 meter djupt, 400 meter långt och 175 meter brett, vilket
ger goda förutsättningar för en högklassisk akustik. I den första byggetappen
sprängdes ca 15.000  kubikmeter kalkberg bort för att ge plats åt åskådarna i
gradängform, liknande en amfiteater. Kalksten användes för att bygga upp en
halvö i brottets botten, som utgör själva scenområdet. Delar av brottet
säkrades genom att bergväggar nätades där så behövdes och området blev
inhägnat med ett stängsel. 1994 invigdes scenen och året därpå själva
anläggningen samt den andra etappen som medförde fler åskådarplatser. Idag
rymmer arenan 2.650 fasta platser och kan ta emot 3.500 åskådare med hjälp
av 850 extra stolar.
En stor del av arbetet med Dalhalla har gått åt till att få ihop pengar, vilket
man fått från kommunen, länsstyrelsen, Boverket, landstinget, diverse
stiftelser och privatpersoner samt genom projektbidrag från staten via
Framtidens Kultur. Tillsammans med Margareta Dellefors kontaktnät har det
möjliggjort Dalhallas tillkomst.
Dalhalla har potential att bli en internationell festspelsplats som tål att
jämföras med t.ex. Savonlinna i Finland och Verona i Italien. Arenan har fått
stor nationell och internationell uppmärksamhet och nämns som en av
världens vackraste utomhusscener. Det växande antalet besökare från år till
år är av stor betydelse för turismen i Siljansbygden och  Dalarna.
Målsättningen är att vidareutveckla Dalhalla till en internationell fest-
spelsplats för musikteater och konserter. En utvecklingsplan (vision) är fram-
tagen som visar en framtida helhetslösning för arenan samtidigt som den
möjliggör investeringar i olika steg. Åtgärdsprogram finns, vissa inve-
steringsmedel likaså, dock inte alls i tillräcklig omfattning.
Det finns många problem med Dalhalla idag som kräver en snar lösning:
? Den absolut största svårigheten består i osäkerheten om vädret. Dalhalla
kan inte idag genomföra planerade konserter och föreställningar vid regn,
kraftig blåst eller vid kyligt väder. Varken scen eller publikplatser är
tillräckligt skyddade och framför allt medverkande artister, instrument
och övrig scenteknik är känsliga för kyla och fukt.
?
? De akustiska förutsättningarna är mycket bra men kräver justeringar. De
stora kalkväggarna ger god resonans samtidigt som ekoeffekter kan ställa
till problem.
?
? Befintliga artistutrymmen bakom scenen ser ut som en byggarbetsplats
och är för små samt saknar dessutom permanenta toaletter, rent vatten
och andra faciliteter. Scenförråd finns inte, vilket innebär att en stor del
av utrustningen måste fraktas från och till arenan vid varje konsert och en
del täcks över med presenningar.
?
? Publiken är ofta överdimensionerad i förhållande till antalet toaletter och
för restaurangens kapacitet. Fler toaletter måste uppföras och helst också
en uteservering under tak.
?
? Transporter till och från Dalhalla är ett annat problem. Publiken anländer
med bussar och bilar via smala vägar genom skogen från olika delar av
Siljansområdet. Många evenemang blir slutsålda och de flesta har ett
publikantal överstigande 2.000. Ofta uppstår långa och långsamma köer
både till och från anläggningen och det är inte ovanligt med en
transporttid på över en timma för att åka 7 km ut till väg 70 mellan
Rättvik och Mora.
?
Turistnäringen är redan idag av stor ekonomisk betydelse.
Dalarna är ett attraktivt resmål för turister, mycket beroende
på kulturens starka ställning och på det faktum att Dalarna
allmänt betraktas som "Sveriges hjärta". Festivalerna avlöser
varandra under stor del av sommaren och är kanske
huvudorsaken till att så många människor väljer att resa till
området, vilket får positiv effekt på ekonomin i området.
Dalhalla är en unik arena i Europa och attraherar såväl operaälskare och
allmänt musikintresserade som "upplevelseturister". En framtida ökning av
antalet turister som vill besöka Dalhalla kommer samtidigt att ge ett ökat
besöksunderlag för många av kulturbegivenheterna i Dalarna. Säsongen i
Dalhalla pågår dessutom från slutet av maj till slutet av augusti vilket
förlänger turistsäsongen avsevärt.
Dalhalla har hög potential att kunna utvecklas till något helt unikt inom
svenskt kulturliv. En långsiktig satsning på anläggningen kan innebära att
regionen blir ett av Sveriges riktigt stora kulturcentra, efter Stockholm,
Göteborg och Malmö.
Detta skulle medföra en ökad tillväxt i såväl Dalarna som Siljansområdet,
bidra till att skapa framtidstro och underlätta lokalisering av både företag och
enskilda.
Jag anser att Dalhalla är av stort nationellt, regionalt och lokalt intresse.
Sveriges riksdag föreslås bevilja ett investeringsbidrag på 5 miljoner
kronor för att kunna genomföra steg 1 i Dalhalla under perioden hösten
1999-våren 2001.
Riksdagen bör således besluta att under anslaget B 3, Bidrag till vissa
teater-, dans- och musikändamål utgiftsområde 17  ge investeringsbidrag  på
5 miljoner till Dalhalla.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen under utgiftsområde 17  anslaget  B 3 Bidrag till vissa
teater-, dans- och musikändamål beviljar 5 000 000 kr i investeringsbidrag
till Dalhalla.

Stockholm den 24 oktober 1998
Kenneth Johansson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)