Filmarkivet i Grängesberg

Motion 2007/08:Kr292 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (s)

av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (s)
s45128

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om filmarkivet i Grängesberg.

Motivering

Sedan år 2002 disponerar Svenska Filminstitutet årligen 5 miljoner kronor för verksamheten vid Filmarkivet i Grängesberg. Arkivet är unikt i sitt slag och har till uppgift att samla in, vårda, bevara och tillgängliggöra icke-fiktiv film som upptagits på filmbas men inte är avsedd för biografvisning. Genom etablerandet av arkivet finns nu en nationell kulturinstitution som tar hand om kulturhistoriskt värdefull film som i dag finns hos privatpersoner, föreningar och företag och som i hög grad berättar om 1900-talets Sverige.

Som framhålls i proposition 2005/06:3 Fokus på film – en ny svensk filmpolitik befinner sig arkivet i Grängesberg i många avseenden ännu i en uppbyggnadsfas. Alltsedan starten samarbetar arkivet med länsmuseer över hela landet. Det skapar stora möjligheter att arkivet kan bli en positiv resurs för museerna i deras strävan att integrera den kulturhistoriskt värdefulla filmen i den regionala utställningsverksamheten. Samarbete har också etablerats med föreningar och företag samt med högskola och universitet, det senare i syfte att etablera rutiner och bedriva forskning på arkivets material.

På relativt kort tid har Filmarkivet i Grängesberg blivit känt över hela landet. Antalet filmer som lämnats in till arkivet är mångdubbelt större än vad arkivet med nuvarande kapacitet löpande kan ta hand om. Det är därför angeläget att satsningen på arkivet fortsätter i syfte att rädda den kulturhistoriskt värdefulla filmen undan förstörelse och att göra den tillgänglig för forskning och för allmänhet. Det utvecklingsarbete som omnämns i filmpropositionen, där filmer lagras digitalt i en databas för att bli tillgängliga online för forskning, bör ges hög prioritet. Detta utvecklingsarbete bör också ta sikte på att film skall kunna bli tillgängligt för allmänheten online.

I propositionen som behandlar förra filmavtalet (2001/02:1 s. 67) anges att etableringen i Grängesberg har mycket stor betydelse ur såväl kulturpolitiskt som regionalpolitiskt perspektiv bl.a. genom att ett 20-tal nya arbetstillfällen kan skapas i regionen.

Mot den bakgrunden är det djupt olyckligt att regeringen nu minskar anslaget till verksamheten, vilket innebär att de återstående tjänsterna försvinner från Grängesberg. Det är inte minst anmärkningsvärt med tanke på regeringens politik som ska gå ut på att få fler personer i arbete, inte i arbetslöshet.

Det finns viktiga arbetsuppgifter att göra och dessa arbetstillfällen har stor betydelse för Grängesberg. Därför är det viktigt att etableringen i Grängesberg får ett fortsatt stöd och att vårt kulturarv bevaras.

Stockholm den 3 oktober 2007

Carin Runeson (s)

Kurt Kvarnström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)