Finansiering av tunga fordons belastning på skånsk infrastruktur

Motion 2009/10:Sk452 av Staffan Appelros (m)

av Staffan Appelros (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om finansiering av tunga fordons belastning på skånsk infrastruktur.

Motivering

Den tunga lastbilstrafiken står för en stor del av slitaget på våra vägar och ger upphov till höga kostnader för underhåll. Den utgör dessutom en kraftig och fortsatt ökande miljöbelastning, bland annat i form av ett högt utsläpp av koldioxid.

En viktig princip på miljöområdet är att alla verksamheter står för de kostnader de ger upphov till, vilket den tunga godstrafiken i nuläget inte gör fullt ut. Särskilt hårt drabbat är Skåne och övriga Sydsverige där transittrafiken, bestående av huvudsakligen utländska lastbilar, belastar vägarna och skapar trängsel i vägnätet på ett sätt som medför kostnader men där regionen bara utgör genomfartsled och inte gynnas direkt.

För att se till att underhållet av de skånska vägarna inte eftersätts vill jag understryka Skånes nyckelroll för den svenska infrastrukturen, och då särskilt vägnätet. Hänsyn till detta måste tas vid fördelningen av statliga medel.

För att mer konkret få bättre täckning för de kostnader som uppstår i Skåneregionen vill jag även föreslå att man öppnar för ett införande av trängselskatt på den tunga trafiken på högt belastade vägsträckor.

Stockholm den 1 oktober 2009

Staffan Appelros (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (1)