Fler barnutredare och barnahus

Motion 2007/08:Ju288 av Agneta Berliner (fp)

av Agneta Berliner (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att möjliggöra att barnahus startas i hela Sverige så att alla barn som utsätts för våld och övergrepp får rätt till skydd, stöd och en rättssäker utredning oavsett var de bor.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en särskild satsning på att utbilda fler barnutredare.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta en nationell resursenhet för bekämpning av våldsbrott mot barn.

Motivering

Barn som utsätts för brott kräver särskild uppmärksamhet och kompetens hos inblandade myndighetspersoner. Vid misstanke om övergrepp får många barn ändå inte den hjälp de har rätt till. När myndigheternas rutiner inte tar hänsyn till barnets bästa kan barnen traumatiseras. Barnen kan också bli hämmade så att de inte berättar om det de varit med om. Det är också viktigt att myndigheternas samarbete är samordnat. När utredningar inte sker i tidsmässig fas med varandra och barnet slussas runt för att berätta sina historier onödigt många gånger kan det redan utsatta barnet bli ett offer för rättsprocessen.

Sedan 2005 bedrivs försöksverksamhet med barnahus på sex orter i Sverige. Polis, åklagare, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, barnsjukvård och rättsläkare samverkar under samma tak i en miljö som är anpassad för barn. Slutredovisning av försöksverksamheten ska göras i mars 2008.

Utöver försöksverksamheten har också lokala initiativ till barnahus startats på fler orter. Ytterligare utvidgning av liknande verksamheter till fler ställen i Sverige skulle medverka till en trygg miljö för de utsatta barnen – en samlad vuxenkompetens där olika yrkesgrupper samverkar för barnets bästa samt tar ett helhetsgrepp för de insatser som ger barnet stöd, skydd och behandling. Det ger en större möjlighet för de rättsvårdande myndigheterna att bedriva ett effektivt och korrekt utredningsarbete som leder till att fler gärningsmän lagförs. Alla barn som utsätts för våld och övergrepp måste få rätt till skydd, stöd och en rättssäker utredning oavsett var de bor. Därför bör regeringen möjliggöra att verksamheter med denna metodik och samordnat arbetssätt startas i hela Sverige. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

Polisens barnutredare har som huvudsakligt uppdrag att arbeta med våldsrelaterad brottslighet mot barn och spelar i detta arbete en nyckelroll. Barn­utredaren är den som har ansvaret för polisens insatser och den som i praktiken möter det enskilda barnet. Barnutredaren har oftast en specialkompetens och en särskild utbildning inom sitt område, och är den som inom sitt polisdistrikt har som huvudsaklig uppgift att hantera misstänkt brottslighet mot barn. Enligt Rädda Barnen visar polishögskolans statistik att det är ett stort svinn på barnutredare. De är svåra att rekrytera, många försvinner direkt efter utbildningen och andra söker sig vidare till andra befattningar. Regeringen behöver därför verka för att fler barnutredare utbildas. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

Många av polisens brottsutredare arbetar ensamma med att utreda brott mot barn. Inrättandet av en nationell resursenhet skulle säkerligen höja statusen på bekämpningen av våldsbrott mot barn, tillföra kompetens i utredningsarbetet samt stötta regionala barnutredare. Regeringen bör därför verka för inrättandet av en sådan nationell resursenhet för bekämpning av våldsbrott mot barn. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

Stockholm den 1 oktober 2007

Agneta Berliner (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (3)