Fler unga entreprenörer

Motion 2012/13:Ub342 av Jenny Petersson (M)

av Jenny Petersson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa möjlighet för att få fram fler unga entreprenörer.

Motivering

Företagen är en viktig drivkraft för den ekonomiska tillväxten i Sverige. År 2011 var ett rekordår för företagsamheten i Sverige då 12 procent av svenskarna i yrkesverksam ålder var företagsamma, vilket är den högsta noteringen någonsin.1

Det är färre yngre som ansvarar för företag av förklarliga skäl. Dock visar undersökningar 2 att ett tidigt inträde i företagandet ger värdefull erfarenhet som kan användas för framtida företagssatsningar. Det måste bli ett självklart val för unga att starta sitt eget företag, oavsett om man precis har slutat skolan, är arbetslös eller har en anställning. Men hindren för att bli företagare kan ibland uppfattas som för höga.

I dag ser flertalet på entreprenörskap, som startande och utveckling av nya företag, likväl som en viktig faktor för ekonomisk utveckling och även för tillkomsten av nya arbetstillfällen. Det ska vara lika naturligt att vara företagare som att vara anställd, och denna värdering grundläggs till stor del i skolan. Därför måste skolan få i uppdrag att också utbilda i entreprenörskap. I yrkespraktik ska man inte bara lära sig yrket utan även få en inblick i företagandets villkor.

Ung Företagsamhet har spelat en viktig roll på landets gymnasieskolor i rollen att få fler unga att testa på att driva företag. Konceptet UF-företagande fanns under läsåret 2011/12 på över 590 gymnasieskolor i Sverige. Drygt 1 700 gymnasielärare arbetade med utbildningskonceptet, och över 20 000 gymnasieelever drev UF-företag. Sedan starten 1980 har ca 235 000 personer drivit UF-företag.3 Det är oerhört positiva siffror.

Ung Företagsamhet kan visa eleverna vägen till framtidens jobb och företagande. Satsningar på Drivhuset på högskolor och universitet bör främjas. Drivhuset hjälper högskole- och universitetsstudenter att starta och driva företag. Även Innovationsbron och inkubatorer runt om i landet främjar entreprenörskap och lägger grunden för nya växande företag.

Entreprenörskap är på frammarsch och alla gymnasieelever oavsett program bör få möjlighet att driva eget företag på gymnasiet. Sedan 2009 har Skolverket fått i uppdrag att utveckla arbetet med entreprenörskap inom skola och högskola.

Alliansregeringen satsar på entreprenörskap i skolan, och det är viktigt att fortsätta så att alla gymnasieelever som vill ska få möjligheten att driva UF-företag. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 27 september 2012

Jenny Petersson (M)


[1]

http://www.svensktnaringsliv.se/material/rapporter/foretagsamheten-riket-februari-2012_154003.html.

[2]

http://www.ungforetagsamhet.se/kortfakta-om-ung-företagsamhet.

[3]

http://www.ungforetagsamhet.se/kortfakta-om-ung-företagsamhet.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (1)