med anledning av prop. 2008/09:147 Flyget i utsläppshandeln

Motion 2008/09:MJ14 av Anders Ygeman m.fl. (s)

av Anders Ygeman m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige med kraft bör verka för att flyget ges en särskild s.k. utsläppsbubbla inom EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Motivering

Regeringen föreslår i proposition 2008/09:147 de ändringar i det svenska regelverket som krävs för att kunna genomföra flygutsläppsdirektivet, dvs. EU-parlamentets och rådets direktiv för införande av luftfartsverksamhet inom ramen för gemenskapens system för handel med utsläppsrätter. Från och med 2012 måste luftfartens utsläpp omfattas av utsläppsrätter.

Luftfarten är en global bransch. Därför är det särskilt viktigt med internationella överenskommelser som både kan ge lika konkurrensvillkor och globala minskningar av utsläppen. Mot den bakgrunden är det positivt att luftfarten nu inkluderas i EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Vi menar dock att systemet har tydliga brister som riskerar att göra reformen tämligen tandlös. Som systemet är utformat får åtgärder för att reducera koldioxidutsläppen en högst marginell påverkan på flygets totala kostnadsbild. Systemets styrande effekt kan därför ifrågasättas.

Vidare kan systemet leda till olyckliga konsekvenser för europeisk industri. Flyget har en väsentligt större betalningsförmåga än industrin och kan därför betala ett betydligt högre pris. Följden av en gemensam bubbla kan därför mycket väl bli att europeiska industriföretag slås ut och/eller att de företag som drabbas väljer att flytta sin verksamhet utanför unionens gränser, detta utan att flygets utsläpp påverkas över huvud taget.

Vår principiella uppfattning är därför att flyget inte bör ingå i samma system för handel med utsläppsrätter som industrin. Sverige bör därför kraftfullt verka för att flyget ges en särskild utsläppsbubbla inom ramen för EU:s handel med utsläppsrätter.

Stockholm den 1 april 2009

Anders Ygeman (s)

Carina Ohlsson (s)

Bo Bernhardsson (s)

Ann-Kristine Johansson (s)

Jan-Olof Larsson (s)

Lena Hallengren (s)

Aleksander Gabelic (s)

Helén Pettersson i Umeå (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-04-01 Bordläggning: 2009-04-02 Hänvisning: 2009-04-03
Yrkanden (1)