Flygplatsavgifter

Motion 2003/04:T555 av Sylvia Lindgren och Anders Ygeman (s)

av Sylvia Lindgren och Anders Ygeman (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att flygplatsavgifterna skall användas till att täcka flygplatsernas kostnader och att flygplatser inte får bidra till diskriminerande villkor i samband med uttag av flygplatsavgifter.

Motivering

Under det gångna året har det varit en viss turbulens kring enskilda flygplatsers hantering av avgiftssystemen gentemot flygbolagen. Vissa bolag har kunnat få lägre avgifter än andra och ofta har detta skett efter det att bolaget ifråga spelat ut olika flygplatser mot varandra.

Det kan inte vara rimligt att de olika flygbolagen inte konkurrerar på lika villkor. Det strider mot tankarna på att varje trafikslag skall bära sina egna kostnader.

Vägtransporterna förväntas betala sina kostnader via bland annat fordonsskatter och drivmedelsskatter. Järnvägens kostnader förväntas täckas via banavgifter och flyget antas betala sina kostnader via de avgifter som flygplatserna ålägger flygbolagen. Dessa avgifter kan alltså inte tillåtas användas av enskilda flygplatser som ett subventionsmedel för att locka till sig flygbolag från andra flygplatser i landet.

Det måste finnas tydliga regler för vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet i de affärsdrivande verkens dagliga verksamhet.

Stockholm den 7 oktober 2003

Sylvia Lindgren (s)

Anders Ygeman (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)