Flygskatt och miljövinster

Motion 2017/18:1333 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att följa remissinstansernas samlade rekommendationer gällande flygskatten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen ämnar införa en flygskatt på alla flygningar i och från Sverige. Remissinstanserna har i sina remissvar i åtta av tio fall varit negativa till införandet av en sådan skatt på grund av att det skulle drabba Sveriges konkurrensförmåga och företagande negativt. Den planerade flygskatten beräknas leda till avsevärt färre flygpassagerare varje år, vilket skulle få konsekvenser för alla branscher som är kopplade till flygets tillgänglighet. Remissinstanserna pekar dessutom på att miljövinsterna enbart skulle vara marginella då flyget i stället flyttar utomlands eller linjer läggs ned, vilket kan leda till ett ökat användande av bil.

I stället för att uppnå några större miljövinster skulle Sverige exportera sina utsläpp utomlands samtidigt som vi skulle göra Sverige till ett mindre attraktivt land då vi ligger långt bort och till stor del är omringat av vatten.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)