Flygtrafik mellan Kemi – Torneå och Arlanda

Motion 2011/12:T374 av Sven-Erik Bucht (S)

av Sven-Erik Bucht (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för flygtrafik mellan Kemi–Torneå och Arlanda.

Motivering

En av de avgörande parametrarna för näringslivets och samhällets förutsättningar till utveckling är goda kommunikationer. En allt viktigare del är snabba och tillgängliga persontransporter.

Trafikverket har som myndighet ett statligt uppdrag och ekonomiska medel att åstadkomma grundläggande tillgänglighet i alla delar av landet. För detta används tillgänglighetsanalyser som underlag för beslut om ersättning och upphandling av trafik. Analysverktyget är det underlag som Rikstrafiken har använt sedan flera år för att besluta vilken trafik myndigheten kan ge ersättning för. Från den 1 januari 2011 är det Trafikverket som har hand om dessa uppgifter. Målet är att åstadkomma grundläggande tillgänglighet i alla delar av landet.

Tillgänglighetsanalysen bygger på sju kriterier. För varje kriterium finns tre nivåer: grön, gul och röd standard, där grön standard står för god tillgänglighet, gul standard står för acceptabel tillgänglighet och röd standard är inte acceptabel tillgänglighet. Mätningarna sker på kommunnivå och utgår från kommunhuvudorten.

För kommunerna i södra Tornedalen visar analyserna röd standard (icke acceptabel tillgänglighet) när det gäller flygkommunikationer till och från Stockholm. Detta problem kan på ett enkelt och effektivt sätt lösas om den befintliga flygplatsen mellan Torneå och Kemi, ca 20 minuter från Haparanda centrum, nyttjas för flygtrafik till och från Arlanda.

Det är därför av yttersta vikt att Trafikverket inom stipulerade ekonomiska ramar prioriterar upphandling och ekonomisk ersättning för flygtrafik mellan Kemi–Torneå flygplats och Arlanda.

Stockholm den 3 oktober 2011

Sven-Erik Bucht (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)