Flyttning av transportbidragszon 5

Motion 2004/05:N269 av Gunnar Sandberg (s)

av Gunnar Sandberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om transportbidragszon 5.

Motivering

Nutek ger transportbidrag till gods som tillverkas i glesbygden för att kompensera för de kostnadsnackdelar som långa transporter innebär. Samtidigt vill man genom bidraget stimulera till högre förädlingsgrad i områdets näringsliv.

Storleken på transportbidraget bestäms av transportsträckans längd och den bidragsberättigade verksamhetens belägenhet inom stödområdet genom indelning i zoner. I Jämtlands län tillhör den nordligast belägna kommunen Strömsund bidragszon fem medan övriga länets sju kommuner tillhör zon tre.

Det finns verksamheter på orter som angränsar till Strömsunds kommun, men som på grund av att de ligger i en annan kommun får sämre bidrag. Detta oberoende av att de kan ligga betydligt längre bort från Östersund än orter i Strömsunds kommun. Detta förhållande missgynnar dessa företag, vars fortsatta verksamhet ofta hänger på mycket små marginaler.

För att rättvisan mellan företagen i Jämtlands län ska öka, borde kommunerna norr om Östersund flyttas till transportbidragszon 5.

Stockholm den 29 september 2004

Gunnar Sandberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)