Folkpensionens uppräkning

Motion 1997/98:Sf233 av Birgitta Gidblom (s)

av Birgitta Gidblom (s)

Pensionärerna är en grupp som bidragit till saneringen av statens finanser på olika sätt. Dels genom att basbeloppet minskats med två procent innan folkpensionen beräknas, dels genom att folkpensionen inte räknats upp med prisökningarna.

Nu skall folkpensionen räknas upp med 80 procent av prisökningarna 1998 och från 1999 skall uppräkningen ske med hela prisökningen.

Bostadstillägget för pensionärer höjs och kommuner och landsting får medel för att göra satsningar inom bland annat vård och omsorg. Dessa åtgärder är viktiga för pensionärerna.

En annan viktig åtgärd är att den reducering med 2 procent av basbeloppet som nu görs i framtiden skulle kunna minska successivt med till exempel 0,5 procent för att förbättra ekonomin för pensionärerna.

Det är emellertid viktigt att detta görs i en takt som inte äventyrar en långsiktig stabil ekonomi i landet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en framtida uppräkning av basbeloppet.

Stockholm den 2 oktober 1997

Birgitta Gidblom (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10
Yrkanden (2)