För fred och kärnvapennedrustning

Motion 2006/07:U204 av Hans Linde m.fl. (v)

av Hans Linde m.fl. (v)

1Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i FN, EU och andra internationella organ ska kräva att Israel avvecklar sina kärnvapen och undertecknar icke-spridnings-avtalet.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bör uppmana Nordkorea att upphöra med all verksamhet som rör kärnvapenprov och kärnvapenproduktion och underteckna icke-spridningsavtalet.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det är av största vikt att Sverige ansluter sig till Blixkommissionens rekommendationer gällande alla massförstörelsevapen.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bör återta sin roll som aktivt pådrivande för nedrustning av kärnvapen.

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i FN och EU kräver att USA med sitt överlägsna vapeninnehav inleder nedrustningen av kärnvapen och att Ryssland och övriga kärnvapenmakter omedelbart följer efter.

  6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i FN och EU verkar för att USA drar tillbaka sina kärnvapen från Europa och andra länder och upphör med att hota andra länder med förebyggande kärnvapenanfall.

2Motivering

Den 6 augusti i år var det 61 år sedan USA med kärnvapen förintade Hiroshima och Nagasaki. Några överlevde med ohyggliga skador. Följderna av den radioaktiva strålningen drabbade barn och barnbarn. Bombernas fruktansvärda effekt var avsedd som varning till Sovjetunionen, som svarade med att bygga upp en egen kärnvapenarsenal. Frankrike, Storbritannien och Kina följde efter, medan Sveriges planer på en egen atombomb tack och lov stoppades. Kalla krigets terrorbalans med förmåga till ömsesidig utplåning präglade världen under fyra decennier.

3Israel måste avveckla sina kärnvapen

Mot detta växte fredsrörelsen över hela världen och tvingade fram avtal om provstopp, nedrustningsavtal, icke-spridningsavtal, mot militarisering av rymden m.m.

Trots detta fick Israel stöd av västmakterna att utveckla kärnvapen och bedömdes på 1980-talet ha ca 200 stridsspetsar. Israel försåg för övrigt i sin tur apartheidregimen i Sydafrika med kärnvapenstridsspetsar.

Så länge Israel tillåts hålla sig med kärnvapen blir det naturligtvis svårt att övertyga Iran om att landet skall avstå från att skaffa sig såväl kärnkraftsanläggningar som kärnvapen.

Vänsterpartiet anser att Sverige I FN, EU och andra internationella organ skall kräva att Israel avvecklar sina kärnvapen och undertecknar ickespridningsavtalet. Detta vill vi att riksdagen skall ge regeringen till känna.

4Kärnvapenupprustningen fortsätter

När Warszawapakten upplöstes hoppades många att det skulle öppna vägen för kärnvapennedrustning. Efter avtal med USA drogs de ryska kärnvapen bort från Europa. Storbritannien och Frankrike minskade sina arsenaler. Men USA behöll 480 kärnvapen i Europa och har även placerat kärnvapen på andra håll runt om i världen och är därmed det enda landet med kärnvapen utanför sitt eget territorium. Kärnvapenupprustningen hejdades dock inte. Den pågår fortfarande. Hotet att kärnvapen skall komma att användas i internationella konflikter är i dag större än någonsin. I dag finns inte mindre än 30 000 kärnvapen i världen – ett enormt resursslöseri och ett fruktansvärt hot mot hela mänskligheten.

5Kärnvapenkrig i förebyggande syfte

USA har ensidigt dragit sig ur eller brutit mot alla kärnvapenöverenskommelser. I stället utvecklar USA mer sofistikerade slagfältskärnvapen. Det är denna typ som vid behov avses kunna riktas mot Iran. I Nuclear Posture Re­view 2002 bekräftar USA sin beredskap att slå till först i s.k. förebyggande syfte mot länder som Syrien, Libyen, Nordkorea, Ryssland och Kina.

Till detta kommer inringningen av Ryssland och Kina med utbyggnad av USA-baser och kärnvapenbestyckade Trident-ubåtar förmögna att förinta norra halvklotet. I dag kan USA utradera Rysslands och Kinas kärnvapen med ett första slag. Ryssland har reagerat med upprustning av taktiska kärnvapen.

6Så länge USA rustar, rustar också andra

Under den nya världsordning som började etableras på 1990-talet utvecklade också Indien och Pakistan kärnvapen. Regimen i Nordkorea utnyttjade sin förmåga att framställa kärnvapen för att försöka tvinga fram ett icke-angreppsavtal med USA.

Man kan vara både kritisk och fördömande gentemot den koreanska regimen och dess vanstyre. Likafullt är Nordkorea en stat som spelar med i det farliga spelet när det gäller kärnvapenrustningarna.

USA:s politik gentemot den nordkoreanska regimen har i hög grad haft karaktären av diktat, vilket medfört att den nordkoreanska regimen å sin sida uppträtt alltmer omedgörligt och landet blivit alltmer slutet. Resultatet kunde knappast bli annat än ökade spänningar, som till sist ledde till att Nordkorea i oktober 2006 sprängde sin första atombomb.

USA:s politik med sanktioner gentemot Nordkorea är ytterligare ett steg i den halsstarriga politik som förs på båda sidor och kommer knappast att leda till några positiva förändringar vare sig av situationen i Nordkorea eller när det gäller rustningssituationen i världen. Som Hans Blix påpekade i en radiointervju den 18 oktober 2006 leder sanktioner snarare till försämrade villkor för Nordkoreas befolkning, till ökade spänningar i världen och paradoxalt nog sannolikt även till att den nordkoreanska regimen stärks.

Likafullt måste Sverige uppmana Nordkorea att upphöra med all verksamhet som rör kärnvapenprov och kärnvapenproduktion och underteckna icke-spridningsavtalet. Detta vill vi att riksdagen skall ge regeringen till känna.

Nordkorea är sannolikt inte det enda land som lockas av att skaffa sig kärnvapen. Flera stater förefaller idag att i kärnvapnen se en möjlighet att avvärja faran från USA:s politik att i förebyggande syfte anfalla 60 mörka hörn i världen.

7Slut upp bakom Blixkommissionen

Kärnvapnen är och förblir de värsta tänkbara massförstörelsevapnen. USA:s kärnvapenutveckling och krigspolitik utgör den största faran för att kärnvapen skall komma till användning och att fler skall försöka framställa dem. I Blixkommissionens rapport om terrorvapen intar kärnvapen en central plats. I den krävs att hittills ingångna avtal måste respekteras av alla.

Vänsterpartiet anser därför att det är av största vikt att Sverige ansluter sig till Blixkommissionens rekommendationer gällande alla massförstörelsevapen. Detta vill vi att riksdagen skall ge regeringen till känna.

Vidare bör Sverige återta sin roll som aktivt pådrivande för nedrustning av kärnvapen. Detta vill vi att riksdagen skall ge regeringen till känna.

Sverige bör även kräva att USA med sitt överlägsna vapeninnehav inleder nedrustningen av kärnvapen och att Ryssland och övriga kärnvapenmakter omedelbart följer efter. Detta vill vi att riksdagen skall ge regeringen till känna.

Vidare bör Sverige i FN och EU verka för att USA drar tillbaka sina kärnvapen från Europa och upphör med att hota andra länder med förebyggande kärnvapenanfall.

Detta vill vi att riksdagen skall ge regeringen till känna.

Istället för att använda kärnvapenrustningarna som ett maktmedel i ett kortsiktigt resurskrävande politiskt spel med ett växande hot mot mänskligheten som enda insats och resultat måste målet för Sverige som en fredsträvande och fredsbevarande kraft i världen i alla internationella fora verka för en planmässig nedrustning av kärnvapnen med en given tidsram. Detta vill vi att riksdagen skall ge regeringen till känna.

Stockholm den 20 oktober 2006

Hans Linde (v)

Marianne Berg (v)

Jacob Johnson (v)

Kalle Larsson (v)

Lena Olsson (v)

Pernilla Zethraeus (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (6)