Föräldraledighet för förtroendevalda i kommun, region och landsting

Motion 2016/17:661 av Christina Örnebjär (L)

av Christina Örnebjär (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att vara föräldraledig för förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Föräldraförsäkringen och möjligheten att vara hemma med sina barn är något vi i Sverige med rätta är stolta över. För de allra flesta är det en självklar rättighet. Det är det dock inte för alla. För hel- och deltidspolitiker inom kommuner, landsting och regioner finns inte någon formell rätt att vara ledig. Föräldraledighetslagen omfattar nämligen bara personer som är anställda, inte förtroendevalda. Vilka regler som gäller förtroendevalda regleras bland annat i kommunallagen men där tas inte frågan om just föräldraledighet upp.

Ett förtroendeuppdrag är inte detsamma som en anställning och ska heller inte likställas med det. Sedan nittiotalet har riksdagsledamöter haft möjligheten att vara föräldralediga, detta tack vare lagen om ekonomiska villkor för riksdagsledamöter (1994:1065). I kommunallagen finns ingenting motsvarande.

Kommuner, landsting och regioner har för att lösa situationen när en förtroendevald fått barn skapat egna lösningar, vilka varit mer eller mindre tillåtande. I flera fall har den förtroendevalde tvingats säga upp sig från sitt uppdrag.

En förtroendevald på lokal nivå bör liksom de flesta andra få möjligheten att vara föräldraledig och sedan komma tillbaka till sitt uppdrag. Nuvarande lagstiftning förhindrar och försvårar för yngre att både ta och få uppdrag.

Regeringen beslutade den 3 september 2015 att ge en särskild utredare i uppdrag att se över möjligheten för ett statsråd att vara ledig i samband med ett barns födsel eller adoption samt för tid därefter, i syfte att utöva sitt föräldraskap (dir. 2015:93). Förslagsvis kan uppdraget utökas till att även gälla förtroendevalda i kommun, region och landsting.

Detta bör ges regeringen tillkänna.

Christina Örnebjär (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)