Förbättrade förutsättningar för Norrlandsregionen

Motion 2003/04:N336 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

av Birgitta Sellén m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skapa enklare och färre regler för småföretagen.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att flytta ut statliga arbetstillfällen till Norrland.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att återlämna mer pengar till kommunerna.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att öka jämställdheten.

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de gemensamma resurserna används aktivt och effektivt.1

  6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skapa bättre förutsättningar för att flytta till Norrland.

1Yrkande 5 hänvisat till SfU.

Lika villkor

Lika villkor för livskraft i hela landet är en viktig fråga för Centerpartiet. Det är dags att skapa lika villkor så att tillväxt och utveckling kommer hela landet till del. Norrland är en vidsträckt, naturresursrik, men befolkningsfattig region. Med likvärdiga förutsättningar kan Norrland bli en attraktiv inflyttningsregion, där många fler än idag kan finna det goda livet. Vi föreslår därför att följande sexpunktsprogram förverkligas:

Förenkla för småföretagen

Underlätta för dem som driver eller vill starta företag. Många och krångliga regler som gäller för dem som vill starta nya företag avskräcker många från att starta företag eller att utveckla ett befintligt litet företag genom att anställa flera personer. Därför behövs det enklare och färre regler. Arbetsgivaravgiften bör sänkas, mest i inlandet.

Flytta ut jobben

Fler arbetstillfällen behöver skapas i Norrland. Regeringen kan vara behjälplig genom att flytta ut statliga arbetstillfällen från Stockholmsregionen till Norrland. De statliga verken och myndigheterna ska serva hela Sverige, men de är i mycket hög utsträckning koncentrerade till huvudstadsregionen.

En bra samhällsservice måste garanteras i hela landet. Idag har redan många poststationer stängt, liksom apotek och banker. Antalet poliser har minskat oroväckande, och i många orter är det flera mil till närmaste polis. Vi anser att det ska finnas poliser i alla kommuner – dygnet runt. Det är viktigt att det finns en fungerande kollektivtrafik även i glesbygd, särskilt för arbetspendlare, unga och äldre. Staten måste ta ett ekonomiskt ansvar för att möjliggöra detta. För små orter i glesbygd är det väldigt viktigt att samhällsservicen fungerar. I annat fall flyttar fler människor till tätorten och byarna förlorar framför allt de yngre medborgarna.

Återlämna skattepengar

Norrlänningar måste få bestämma mer själva över både pengar och politik. Skattesystemet bör utformas så att kommunerna får behålla mer av sin skattebas. Inkomster från utboägd skog bör exempelvis beskattas i de kommuner fastigheterna finns och inte där ägaren råkar vara skriven. Vattenkraftskommunerna och regionerna måste få en rimlig del av de rikedomar det strömmande vattnet skapar. Återför minst 600 miljoner kronor (netto) till de kommuner och regioner där vattenkraften produceras, efter förebild från Norge.

Öka jämställdheten

Jämställdheten är speciellt viktig för oss som vill se en framtid för de mindre städerna och för landsbygden. Lönerna i kvinnodominerade yrken bör öka. Fler kvinnliga företagare måste få möjlighet att förverkliga sina affärsidéer, varför affärsrådgivningen bör byggas ut och fler kvinnliga resurscentrum skapas. Unga kvinnor är nyckeln till utveckling, men i dag lämnar en stor del av dem Norrland. Fler måste få möjlighet att finna sin utkomst i norra Sve­rige, exempelvis genom att lättare kunna etablera egna företag. Unga familjer är förutsättningen för att många nya barn föds – och därmed för Norrlands framtid.

Ett friskare Norrland

Sjukskrivningar ökar oroväckande i hela landet. I Norrland är siffrorna oerhört alarmerande. Det är nödvändigt att samordna och utveckla en nära vård med hälsofrämjande villkor och sunda system. I hög grad gäller det att förebygga framtida ohälsa: öka den fysiska aktiviteten i skolan och införa minst tre timmar idrott per vecka i grundskolan och gymnasieskolan.

Man bör införa fria vårdval, vårdgaranti och rehabiliteringsgaranti, öka samarbetet mellan sjukhusen i Norrland, samordna hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkring, så att de gemensamma resurserna används aktivt och effektivt.

Inspirera fler att flytt hit

Ge fler skäl att flytta till Norrland – låt det bli lättare att bygga och leva där människor själva vill bo och skriv av studieskulden för dem som bosätter sig i Norrlands inland. Försök som har inneburit att läkare och tandläkare sökt sig till glesbygdskommuner har gjorts. Kommunerna är också bättre än staten på att besluta om strandskydd och skoterleder. Turismen i Norrland är en framtida näring med stor potential, och bör ge goda förutsättningar för utveckling.

Ovanstående 6 punkter är bara några av de frågor som vi anser behövs för att skapa lika villkor i hela Norrland – och hela landet. Vi har även tagit upp 4 andra punkter som ligger obehandlade sedan riksdagsåret 2002/03. De handlar om infrastrukturen i Norrland, jord- och skogsbruk i Norrland, kunskaps- och kulturfästen i Norrland samt ekologisk förädling av Norrlands naturresurser.

Stockholm den 3 oktober 2003

Birgitta Sellén (c)

Sven Bergström (c)

Håkan Larsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (6)