med anledning av prop. 2012/13:141 Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt

Motion 2012/13:N13 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka kulturskapares avtalsställning genom att utveckla 3 kap. upphovsrättslagen.

Motivering

Vi socialdemokrater stöder förslaget om att inrätta avtalslicenssystem eftersom det är ett effektivt sätt att, genom kollektiv rättighetsklarering, möjliggöra olika former av massutnyttjanden av upphovsrättsligt skyddade verk. Avtalslicenssystemet syftar till att tillgodose såväl upphovsmannens intresse av att få betalt för och nå ut med sitt verk som användarens intresse av att få tillgång till verken. Vi välkomnar därför de förändringar som regeringen föreslår i proposition 2012/13:141 om förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt. Vi vill dock understryka de synpunkter som framförs av exempelvis Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (Klys) om att det är nödvändigt att stärka kulturskaparens ställning som avtalsslutande part om avtalslicenssystemet ska ha en praktisk verkan. Vi vill därför att regeringen arbetar vidare med frågan om en förstärkning av kulturskapares avtalsställning genom utveckling av 3 kap. upphovsrättslagen. Detta ska riksdagen tillkännage för regeringen.

Stockholm den 24 april 2013

Jennie Nilsson (S)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Krister Örnfjäder (S)

Karin Åström (S)

Börje Vestlund (S)

Ann-Kristine Johansson (S)

Ingela Nylund Watz (S)

Ingemar Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-04-24 Bordläggning: 2013-05-14 Hänvisning: 2013-05-15
Yrkanden (1)