Förbud mot antisemitisk hatpropaganda i Sverige

Motion 2008/09:K399 av Mikael Oscarsson (kd)

av Mikael Oscarsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förbud att i Sverige vidaresända tv-kanalen Al-Manar med dess antisemitism och hatpropaganda.

Motivering

I Sverige i dag är det fullt möjligt att via satellitmottagare ta emot grovt antisemitiska och våldsglorifierande tv-program från Hizbollahs tv-kanal Al-Manar. Detta är bekymmersamt då det finns en tydlig koppling mellan denna sorts propaganda och den ökande muslimska antisemitism i Sverige som enligt rapporter allt oftare övergår i fysiskt våld mot judar.

På tv-kanalen har serier som Al-Shatat (Diasporan) i 29 avsnitt sänts. Arabiska skådespelare utklädda till bl.a. rabbiner begår i serien vedervärdiga grymheter. Avsikten är att intensifiera och sprida hatet mot judar. Exempelvis får man se hur en jude får hett bly hällt i svalget, öronen avskurna och till sist mördas eftersom han gift sig med en kristen kvinna. I ett annat avsnitt får man se hur rollgestalten Josef får halsen avskuren och töms på blod. Med detta ville tv-producenterna visa hur judar gör påskbröd på kristet barnablod.

Enligt Al-Shatat har judarna under många århundraden strävat efter världsherraväldet. Sedan 1800-talet har familjen Rothschild lett den världsomspännande judiska regeringen för detta mål. Därför är judarna också direkt ansvariga för första världskriget, andra världskriget, mordet på Franz Ferdinand i Sarajevo, atombomberna i Hiroshima och Nagasaki, kraschen av den engelska aktiemarknaden efter slaget i Waterloo och andra historiska katastrofer. Vid upprepade tillfällen under programseriens gång upplystes tittare om att det som visades var sanningen.

Vid en tidigare behandling av en motion om att införa förbud mot utsändningarna av Al-Manar i Sverige säger konstitutionsutskottet i sin bedömning (Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU17):

När det gäller antisemitism och hatpropaganda som når Sverige genom tv-program kan förvisso sådana sändningar utgöra ett yttrandefrihetsbrott i Sverige. För sändningar inom den europeiska unionen är lagstiftningen styrd av EG-direktiv enligt vilket medlemsstaterna skall säkerställa att sändningar inte innehåller något som uppammar hat, grundat på ras, kön, religion eller nationalitet. När det gäller sändningar från tredje land torde dessa ske över satellit och tas emot genom parabolantenn hos mottagaren. Några verkningsbara åtgärder mot sådana sändningar torde oavsett behovet vara utsiktslösa under överskådlig framtid.

Beslut utifrån betänkandet togs av riksdagen i maj 2006. Då hade myndigheterna i Spanien nyligen infört ett förbud för Hispasat att vidareföra Al-Manars sändningar, vilket gör det omöjligt att ta emot sändningarna i Spanien och Portugal, men också i Sydamerika. Även Frankrike och i praktiken Nederländerna har infört förbud, liksom USA och Kanada. Inte heller i Australien går det att se Al-Manars tv-sändningar via satellit eller kabel-tv.

Om det är möjligt för andra medlemsnationer inom EU – Spanien, Frankrike och Nederländerna – att förbjuda Al-Manar är det naturligtvis också möjligt att göra det i Sverige om viljan finns.

Det svenska lagrummet är också tydligt om möjligheten att införa en sådan begränsning. Enligt 2 kap. 13 § regeringsformen får yttrandefriheten bland annat begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, allmän ordning och säkerhet och för att förebygga och beivra brott.

Enligt yttrandefrihetsgrundlagen 7 kap. 4 § första stycket 11 är hets mot folkgrupp att anse som tryckfrihetsbrott. Här inkluderas att hota eller uttrycka missaktning för folkgrupp med anspelning på bland annat ras, nationellt eller etniskt ursprung och trosbekännelse.

EU:s direktiv om sändningsverksamhet för tv går längre än svensk lagstiftning, och säger att medlemsstaterna ska säkerställa att sändningar inte innehåller något som uppammar hat, grundat på ras, kön, religion eller nationalitet.

För mig är det uppenbart att hatpropaganda av den typ Al-Manar producerar har del i den ökande antisemitismen i Sverige. Det är också viktigt att se att detta inte handlar om muslimer i allmänhet, utan islamister som är beredda att i islams namn sprida hat och uppvigla till mord. För att hindra tillväxten av islamofobin är det alltså också viktigt att stoppa Al-Manars propaganda och hets, för att visa att denna förvanskning av islam inte är vad de många muslimerna i vårt land står för.

Problemet är nu att befolkningarna i framför allt Mellanöstern, där demokrati med fria medier och opinionsbildning helt saknas, indoktrineras av hatpropagandan från Hizbollah – statsfinansierat av Iran och Syrien. Våldsglorifieringen och uppmuntrandet att begå martyroperationer, dvs. terror genom självmordsattacker, förfelar uppenbart varje fredsansträngning i det våldsbesudlade Mellanöstern.

Dessutom sprids denna osanna hatpropaganda – som inte finner någon annan motsvarighet än den som nationalsocialisterna bedrev under 1930-talet – till arabisktalande grupper i såväl Sverige som övriga västvärlden via Al-Manar.

Sverige har varit ett föregångsland vad gäller att ingripa emot antisemitism, intolerans och motsättningar mot olika folkgrupper. Nu bör regeringen följa de åtgärder flera andra medlemsländer i EU och ut över världen tagit, för att stoppa den antisemitism och den hatpropaganda som når ett stort antal tv-tittare.

Stockholm den 7 oktober 2008

Mikael Oscarsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07
Yrkanden (1)