Förbud mot halal- och koscherslakt

Motion 2012/13:MJ333 av Richard Jomshof och Carina Herrstedt (SD)

av Richard Jomshof och Carina Herrstedt (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska regeringen ska söka undantag i EU så att Sverige kan förbjuda import av kött från djur som halal- och koscherslaktats utan bedövning.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kött från djur som halal- och koscherslaktats utan bedövning som säljs i Sverige ska märkas med en tydlig varningstext.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige i EU ska driva frågan att kött från djur som halal- och koscherslaktats utan bedövning ska märkas med en tydlig varningstext inom EU.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska regeringen ska inta en stark hållning gentemot EU där man kräver generella förbud mot obedövad halal- och koscherslakt inom hela unionen.

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag till lagstiftning om att all mat som köps in via offentlig upphandling bör garanteras vara från djur som slaktats och avblodats i enlighet med svenska djurskyddsregler.1

1 Yrkande 5 hänvisat till FiU.

Motivering

Många svenskar får i dag kött på sin tallrik från djur som slaktats med vedervärdiga metoder, ofta helt utan att veta om det. Vad det handlar om är importerat kött från djur som halal- och koscherslaktats, vilket innebär att djuren avlivats och avblodats helt utan bedövning. Det är djur som lidit och känt ångest i ett utdraget dödsförlopp.

Eftersom det tyvärr verkar finnas en marknad för dessa produkter och eftersom det är tillåtet i hela EU, utom just Sverige, börjar allt fler köttproducenter övergå till denna metod eftersom det dessutom finns ekonomiska incitament för tillvägagångssättet.

Andelen kött som slaktats med dessa båda slaktmetoder är växande. I vissa producentländer slaktas till exempel allt får och lammkött med tillvägagångssättet. I en rapport från EU-kommissionen framkommer det att närmare 75 procent av nötkreaturen inom EU dödas utan bedövning. Bara i England slaktas, enligt siffror från Meat Hygiene Service år 2004, så många som 114 miljoner djur genom halalslakt, och 2,1 miljoner djur genom koscherslakt – årligen. Det är oroväckande siffror.

Det är svårt att exakt säga hur man bäst angriper detta växande problem, men undertecknade tror att problematiken behöver angripas ur flera vinklar. Dels måste den svenska regeringen inta en stark hållning gentemot EU där man kräver generella förbud för denna brutala form av obedövad slakt, dels måste den svenska regeringen aktivt söka undantag i EU så att Sverige kan förbjuda import av kött som avviker från intentionerna i svensk djurskyddslagstiftning.

Kött från djur som avblodats utan bedövning ska också, innan Sverige fått till ett importförbund, märkas med en tydlig varningstext för att möjliggöra för konsumenterna att välja bort dessa produkter. Även frågan om märkning är en fråga som regeringen aktivt bör driva gentemot EU. Vi menar att Sveriges regering ska kräva att all mat som upphandlas via offentlig upphandling garanteras vara från djur som slaktats och avblodats efter bedövning i enlighet med svenska djurskyddsregler.

Stockholm den 28 september 2012

Richard Jomshof (SD)

Carina Herrstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (5)