Förbud mot mobiltelefonanvändning vid bilkörning

Motion 2010/11:T380 av Jan Lindholm (MP)

av Jan Lindholm (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förbud mot användning av mobiltelefoner under bilkörning.

Bakgrund

De flesta av våra grannländer har redan infört förbud för mobiltelefonanvändning under bilkörning. Bedömningen är att ett sådant förbud räddar liv. Bakgrunden till den slutsatsen hittar man i den påverkan som mobilsamtal har på en förare. Dessa kan sammanfattas på följande sätt:

  • koncentrationsförmågan påverkas negativt

  • uppmärksamheten på omgivningen försämras

  • reaktionstiden blir längre

  • bromssträckan förlängs

  • uppmärksamheten i sido- och backspeglarna minskar

  • vi missar vägmärken och viktig trafikinformation

  • rattrörelserna blir större och kraftigare

  • inbromsningarna blir kraftigare

De faktiska motiven borde räcka för ett förbud men det finns fler motiv. När svenska bilförare kör utomlands är risken stor att man av vana bryter mot reglerna i det land man besöker eftersom allt fler länder inför förbud. Påföljderna blir större om en olycka inträffar och det går att visa att föraren har använt mobilen vid olyckstillfället. Vanans makt är stor och ett förbud i Sverige skulle därför hjälpa våra medborgare att inte bryta mot regler i andra länder.

Slutligen kan man till dessa argument lägga den icke joniserande strålning som mobiler skapar och som är betydligt kraftigare när mobiler används inne i bilar än utanför. Industrin gör allt de kan för att dölja det faktum att forskningen blir allt tydligare när det gäller hälsopåverkan från trådlös digital teknik. Det är inte bara användandet som gör att föraren får en försämrad koncentrationsförmåga utan själva tekniken i sig påverkar människans mentala förmåga.

Förslag till åtgärd

Med anledning av det ovan anförda och den aktuella debatten i frågan är det angeläget att vidta åtgärder för att minska risken med mobilanvändning i trafiken. Självklart kan många aktiviteter som utförs av övriga personer i fordonet bidra till att distrahera föraren men det torde vara svårt att reglera sådan utöver det som följer av den allmänna försiktighetsprincipen. Lagstiftning bör därför rikta in sig på föraren av fordonet.

Min slutsats är att regeringen skyndsamt återkommer till riksdagen med förslag om en lagstiftning som förbjuder förare av fordon att under färd använda mobiltelefon och liknande kommunikationsutrustning.

Stockholm den 25 oktober 2010

Jan Lindholm (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26
Yrkanden (1)