Föreningsfrihet för underåriga

Motion 2008/09:Kr269 av Johan Löfstrand och Louise Malmström (s)

av Johan Löfstrand och Louise Malmström (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om underårigas rätt till föreningsorganisation.

Motivering

Många av ungdomsorganisationerna i Sverige har endast underåriga som föreningsmedlemmar eller förtroendevalda. Ett exempel är Sverok (Sve­riges roll- och konfliktspelsförbund). De har många föreningar med enbart underåriga i styrelsen då deras verksamhet bygger på små föreningar utan egentligt stöd från vuxna. Detta är i många delar mycket positivt, men det finns även stora problem. Det finns tydliga tendenser i samhället som pekar på att det blir allt svårare för underåriga att organisera sig i föreningar. Kommuner och banker är ofta tveksamma om underåriga kan och har rätt att konstituera en förening då föräldrabalken i lagstiftningen kan åberopas kring att underåriga inte har fullt eget juridiskt mandat. Med en sådan hänvisning till att underåriga inte kan konstituera en förening blir föreningar med underåriga i styrelsen nekade att öppna föreningskonto hos banker och att få organisationsnummer hos de lokala skattemyndigheterna. Utan organisationsnummer kan man inte få konto eller plusgiro, vilket är krav för att få föreningsbidrag. Detta gör att föreningarna får svårt att existera eftersom de inte kan ta emot bidrag för att finansiera sin verksamhet, varken från sitt riksförbund eller från kommunen.

Det finns exempel på att föreningar ansökt om organisationsnummer hos Skatteverket och blivit nekade detta med hänvisning till att styrelserna bestod av underåriga. Detta överklagades, men länsrätten i berört län beslutade att inte ens pröva överklagan då de ansåg att underåriga ordförande inte har processbehörighet. Avvisningsbeslutet är nu också överklagat till kammarrätten i ett annat län. Detta är bara ett exempel på hur myndigheter ser på underåriga och hur svårt det är att göra något åt detta.

Om dessa tendenser fortskrider i samhället är det en stark inskränkning av ungas möjligheter att organisera sig och grundlagen om friheten att organisera sig i förening verkar bara gälla vissa – inte alla – i Sverige.

Det bör göras en grundlig översyn kring hur människors möjlighet att organisera sig i föreningar.

Stockholm den 1 oktober 2008

Johan Löfstrand (s)

Louise Malmström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)