Föreningslivets villkor

Motion 1994/95:Kr416 av Ulrica Messing m.fl. (s)

av Ulrica Messing m.fl. (s)
Folkrörelser och ideella organisationer är beroende av att
människor har en vilja att engagera sig och att lägga ner
timmar på sin fritid för att deras verksamhet skall fungera.
Oräkneliga är alla de föräldrar som vardagar och helger
skjutsar barn till dansträning, ridskola, fotbollsträning,
scouterna, Kyrkans ungdom, Unga örnar och mycket,
mycket annat.
Genom barnens intresse engagerar sig ofta föräldrarna för
att möjliggöra och underlätta organisationens och
föreningens verksamhet. Många föräldrar ser det som en
investering i sina barns fritid för att göra den meningsfull
eller som en möjlighet att kunna bedriva en meningsfull och
aktiv fritid tillsammans i familjen.
Flera föreningar har avlönade ledare inom sin
organisation. Det kan vara för att leda en kör, för att utbilda
en grupp fältbiologer eller för att genomföra en
fotbollsträning. En del av det utbud som finns inom det breda
föreningslivet förutsätter att det finns ledare med som kan
utbilda och övervaka verksamheten. Liksom vid all annan
verksamhet förutsätter alla avlöning av människor, oavsett
om det är ledare eller personal, och att sociala avgifter,
arbetsgivaravgifter och skatteavdrag sköts på ett riktigt sätt.
För en liten förening med låg omsättning är det inte
ovanligt att ledare får avstå från sitt arvode på grund av att
föreningen inte har ekonomiska möjligheter att betala ut det
arvode som man är berättigad till. För större föreningar med
möjligheter till sponsring och andra ekonomiska bidrag är
det ett mindre problem.
Inom föreningslivet har idrottsrörelsen i dag egna
överenskommelser som undantar den från de övriga
organisationerna. En avlönad ledare inom en
idrottsorganisation har enligt tagna beslut i riksdagen
möjligheter att ta emot ett arvode som motsvarar ett så kallat
schablonavdrag innan ersättningen är skattepliktig. Det gör
det möjligt för idrottsrörelsen att i större utsträckning än
många andra föreningar bedriva sin verksamhet med vuxna
ledare. Det är inte vanligt att ledare inom föreningslivet tar
emot några nämnvärt större arvoden under ett verksamhetsår.
Arvodet är oftast inte en uträknad timlön utan snarare en
symbolisk summa och en ersättning för eventuella utlägg.
Vi tycker att det är ett riktigt villkor och ett bra undantag
som gjorts för idrottsrörelsen. Föreningsarbete och
folkrörelsernas roll bör uppmuntras och underlättas. Vi vill
föreslå att de olika regler och förmåner som nu gäller för
föreningslivet ses över för att jämställas med varandra.
Likvärdiga villkor och förutsättningar för det samlade ideella
föreningslivet är en viktig fråga för att uppmuntra ett fortsatt
aktivt föreningsliv.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om föreningslivet,
2. att riksdagen hos regeringen begär att en utredning
tillsätts med uppgift att se över föreningslivets olika
ekonomiska förutsättningar.

Stockholm den 22 januari 1995

Ulrica Messing (s)

Martin Nilsson (s)

Thomas Östros (s)

Helena Frisk (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08
Yrkanden (4)