Förenklad tillståndsprövning

Motion 2017/18:3001 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa förenklad tillståndsprövning för verksamheter som har tillstånd hos IVO och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I spåret av den industriella utvecklingen och vetenskapens landvinningar på 1900-talet har medellivslängden skjutit i höjden. Allt fler sjukdomar kan botas, och liv kan förlängas för människor som lever med kroniska sjukdomar. Färre mödrar dör i barnsäng tack vare höjda hygienkrav. Barnadödligheten är på reträtt och vaccinationsprogram gör att allt fler får en uppväxt utan mässling och polio. Men med allt fler människor som blir allt äldre kommer nya utmaningar. Efter att vi plockat den lågt hängande frukten ställs vi inför allt svårare val.

För att möta de utmaningar som kommer i samband med vår allt äldre befolkning behöver kommunerna i Sverige ges bättre förutsättningar. Vi kommer under kommande decennier att ha ett skriande behov av fler och bättre utförare av omsorg. Det gäller omsorgen i allmänhet och äldreomsorgen i synnerhet.

Kommunerna själva är utförare. Men även privata utförare kommer att behövas i allt större utsträckning. Många vänsterpartier motsätter sig människors rätt att välja vård och omsorg. Det talas om ohemula övervinster, cyniska nedskärningar och självisk skatteflykt. Dessa fenomen är självklart oacceptabla. Men de är också ovanliga. Många privata utförare har lång och bred erfarenhet av att driva verksamhet och kan i vissa fall jämställas med kommunala motsvarigheter. Åtminstone när det gäller att säkerställa en passande bemanning, brukarvänlig valfrihet samt en proffsig styrning och ledning av verksamheten.

Tyvärr är staten saktfärdig med att ge tillstånd för sådan verksamhet. Handläggningstiderna för en privat utförare som står i begrepp att starta omsorgsverksamhet är orimligt långa. Det blir en tröghet i systemet som skapar osäkerhet och därigenom kan leda till att investeringar i ny omsorgsverksamhet inte blir av. För att göra de nödvändiga satsningar som krävs när man startar en ny verksamhet – eller tar över en kommunal – krävs en stabilitet och förutsägbarhet. Långtgående risktagande hör inte hemma i välfärden.

För att komma till rätta med problemet bör tillståndsförfarandet förenklas. Det finns få eller inga skäl att en aktör som redan har tillstånd av IVO ska genomgå samma prövning ytterligare en gång för att få starta en verksamhet till. Ett förenklat tillståndsförfarande, där den aktör som redan har en eller flera verksamheter som har beviljats av IVO bör genomgå en förenklad tillståndsprövning. En tänkbar lösning är att privata aktörer omfattas av den anmälningsplikt som föreligger för kommuner idag.

Kontrollen av de aktörer som agerar i vården bör inte träda tillbaka för att tillståndsprövningen blir förenklad. IVO kan istället ges uppdraget att inom en tid från det att aktören slagit upp dörrarna göra en tillsyn av verksamheten – det vill säga kontrollera att den uppfyller alla de krav som ställs för tillstånd. Det kan ske efter sex månader, ett år eller inom 18 månader beroende på vad riksdagen kan enas om.

Eftersom kommunala verksamheter skall hålla samma kvalitet som den hos privata aktörer bör samma förhållningssätt kunna tillämpas även gentemot dem. Varje förslösad skattekrona är i förlängningen en stöld från folket, och det är en stor del av de folkvaldas uppdrag att säkerställa att detta inte sker. Därför bör riksdagen kunna ställa sig bakom lösningen på ett principiellt plan. Detta bör ges regeringen till känna.

 

 

Jesper Skalberg Karlsson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)