Förenklade regelverk för bostadsbyggande

Motion 2013/14:C228 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förenklade regelverk för bostadsbyggande.

Motivering

Sverige behöver fler och billigare bostäder. Den rådande bostadsbristen i våra storstäder och på många tillväxt- och studieorter är ett allvarligt samhällsproblem som kan riskera att bli ett tillväxthinder i vårt land. Det är därför angeläget att förutsättningarna för bostadsbyggande förbättras. Vi har under en lång period endast byggt hälften så mycket bostäder som våra nordiska grannar. Detta är en av orsakerna till bostadsbristen.

Enligt en rapport ifrån brittiska EC Harris Research i augusti 2013 har Sverige bland de högsta byggkostnaderna i världen, endast efter Hongkong, Schweiz och Danmark.

Det är till exempel 30 procent dyrare att bygga en lägenhet i Sverige än i Finland.

Höga kostnader för nyproduktion har exempelvis lett till att det vid terminsstarten 2012 saknades 20 000 studentlägenheter. I huvudstadsregionen saknas samtidigt i dag 110 000 bostäder för att regionen fortsatt ska kunna vara konkurrenskraftig i framtiden.

Den översyn av plan- och bygglagen (PBL) som regeringen genomförde i maj 2011 var ett steg i rätt riktning mot bland annat en förenklad byggprocess och snabbare handläggningstider. Trots detta visade Boverkets utvärdering ett år efter genomförandet att det fortsatt återstår hinder som måste överkommas. Bland annat pekade man på fortsatt utdragna detaljplaneprocesser och otydliga regelverk.

För att komma tillrätta med bostadsproblematiken krävs det bättre möjligheter till att bygga enklare och billigare bostäder. Några vägar till detta är bland annat att överväga avsteg ifrån exempelvis tillgänglighetsanpassning och bullerkrav vid nyproduktion. Avsteg ifrån tillgänglighetsanpassning bör främst gälla studentlägenheter och dylika boenden. Man bör samtidigt överväga möjligheten att kunna utnyttja befintliga potentiella boendeutrymmen bättre till tänkbara bostäder – exempelvis omgjorda vindsvåningar.

Utgångspunkten för att kunna få till stånd fler bostäder i vårt land bör ligga på mindre krångel, enklare förordningar och minskade kostnader.

Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 19 september 2013

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-09-27
Yrkanden (1)