Företagande, arbete och utveckling

Motion 1997/98:Fi205 av Carl Bildt m.fl. (m)

av Carl Bildt m.fl. (m)
Motion till riksdagen

1997/98:Fi205

av Carl Bildt m.fl. (m)

Företagande, arbete och utveckling

Motion till riksdagen

1997/98:Fi205

av Carl Bildt m.fl. (m)

F�retagande, arbete och utveckling

Inneh�ll

1 Sammanfattning

Sverige m�ste f�rnyas. Det beh�vs f�r att en ny tids m�jligheter skall
kunna tas tillvara.

Huvudorsaken till d�lig tillv�xt, otillr�ckligt f�retagande och rekordh�g
arbetsl�shet ligger i den bristande f�rnyelsen. Sveriges problem kan inte
l�sas med mindre �n att skapandets och tillv�xtens grundl�ggande
f�ruts�ttningar rekonstrueras.

Sveriges st�rsta utmaning �r i dag den �ppna internationella konkurrensen.
M�nniskor, f�retag, varor och kapital kan r�ra sig fritt �ver gr�nserna. En
f�ruts�ttning f�r att v�rt land skall kunna ta till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (42)