Företagandets villkor

Motion 1996/97:N269 av Carl Bildt m.fl. (m)

av Carl Bildt m.fl. (m)
Sammanfattning

Sverige behöver bättre förutsättningar för nya och växande
företag samt nya och växande branscher. Ökad
internationalisering, ökad konkurrens från nya industriländer,
snabbare teknikutveckling och strukturella förändringar i
näringslivet och arbetskraften ställer krav på en ny
näringspolitik med ett gynnsammare och flexiblare
företagarklimat.

Skatten behöver sänkas betydligt för företag och företagare. Vi föreslår
en rad strategiska skattesänkningar för ökad tillväxt, bl.a. slopad
dubbelbeskattning av riskkapital, slopad förmögenhetsskatt,
nuvärdesavskrivning och ändrade regler för momsinbetalningar.

Reglerna på det arbetsrättsliga området behöver förändras radikalt. Till
grund för tryggheten vid anställningsförhållanden bör ligga ett fåtal enkla
obligatoriska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (56)