Företagens sjuklöneansvar

Motion 2013/14:Sf338 av Mats Odell (KD)

av Mats Odell (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att reducera företagens sjuklöneansvar.

Motivering

Kristdemokraterna slår vakt om ett starkt näringsliv med kraft att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen. Enskilda entreprenörer och innovativa företagare kommer alltid att utgöra grunden för Sveriges välfärd. Därför är det av största vikt att skapa ett gynnsamt företagarklimat som gör det lättare för företagen att växa och våga anställa.

Alliansregeringen har genomfört kraftfulla reformer som har förbättrat villkoren för företagen. Sänkta arbetsgivaravgifter, sänkt bolagsskatt och regelförenklingar är några av de viktiga åtgärder som vidtagits för att stärka de svenska företagen. Regeringen har också tagit bort medfinansieringen i sjukförsäkringen som innebar att arbetsgivaren skulle stå för 15 procent av den sjukskrivnes sjukpenning under hela sjukskrivningsperioden. I budgeten för 2014 har regeringen aviserat en utredning om hur högkostnadsskyddets kan utvecklas för att minska små företags kostnader för sjuklön.

Sjuklöneansvaret är en fråga som företagen själva lyfter fram som ett av de stora hindren för deras vilja att anställa. Företagen är idag skyldiga att betala sjuklön mellan dag 2-14 för en medarbetare som drabbas av sjukdom. För en företagare kan sjukskriven personal innebära en stor kostnad. Företaget måste stå för sjuklönen under de två första veckorna. Utöver själva sjuklönen till den anställde tillkommer kostnader för en vikarie. Under kortare sjukperioder kan det vara svårt att få tag i en person som kan ersätta den anställde och därmed riskerar företaget kostnader för minskad produktion och försenade leveranser. Sammantaget bär ett företag en tung kostnadsbörda när en anställd blir sjuk. Småföretag med få anställda har ofta små marginaler och drabbas särskilt hårt av sjuklönereglerna.

SKOP har på uppdrag av Företagarna genomfört en undersökning om sjuklöneansvarets påverkan på företagarnas anställningsvilja. I undersökningen (Sjuklöneansvaret – hinder för tillväxt, 2011) anger 16 procent av företagen att de en eller flera gånger avstått från att anställa på grund av sjuklöneansvaret. Företagarnas beräkningar visar att detta kan innebära att mellan 25 000 – 55 000 arbetstillfällen gått förlorade.

Mycket tyder på att dagens sjuklöneregler försvårar långtidssjukskrivnas återinträde på arbetsmarknaden. Den enskilde arbetsgivaren har svårt att bära den risk det innebär att anställa en person med lång sjukdomshistorik. Enligt ovan nämnda undersökning framgår att 68 procent av de tillfrågade företagen absolut skulle eller kanske skulle bli positiva till att anställa en person med lång sjukdomshistoria ifall de slapp betala sjuklön.

Det är främst i de små företagen som jobben skapas. Småföretagen är också särskilt känsliga för oförutsedda kostnader så som sjuklön.

Regeringen bör därför se över möjligheterna att reducera företagens sjuklöneansvar.

Stockholm den 4 oktober 2013

Mats Odell (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)