Företagshypotek

Motion 1998/99:Ju405 av Hans Stenberg m.fl. (s)

av Hans Stenberg m.fl. (s)
Näringsidkare har ibland ett behov av att använda den
egendom som ingår i näringsverksamheten som
kreditsäkerhet. Ärenden om företagshypotek handläggs vid
en för hela landet central inskrivningmyndighet som är
knuten till Malmö tingsrätt.
I Domstolsverkets rapport 1997:7 föreslås att företagsinteckningsverksam-
heten organisatoriskt förs bort från domstol. I rapporten föreslås att
verksamheten överföres till Patent- och registreringsverket och lokaliseras
till bolagsavdelningen i Sundsvall.
Vid Patent- och registreringsverkets (PRV:s) bolagsavdelning förs ett
register över samtliga svenska aktiebolag och samtliga företag som
registreras i handels- och föreningsregistret. Detta innebär att samtliga
näringsidkare som kan tänkas vilja upplåta företagshypotek finns registrerade
i PRV:s register.
I dag finns ingen koppling mellan PRV:s register och företagshypoteks-
registret. Förändringar i uppgifter om företagen, t.ex. avseende firma och
företrädare, noteras inte i register över företagshypotek. Detta försvårar
identifikationen, vilket innebär att uppgifter om företagsinteckningar kan
komma att lämnas för fel juridisk person. Den som vill ta reda på om ett visst
bolag har några företagsinteckningar måste vända sig till såväl PRV som till
Malmö tingsrätt för att få fram relevant information. Det vore naturligt om
man hos den myndighet som registrerar bolaget också kunde få reda på om
det finns några inteckningar i företaget. När det gäller fastigheter finns ju
uppgifterna om fastigheten och inteckningarna i samma register.
I exempelvis Finland och England har man funnit det naturligt och
effektivt att föra samman dessa uppgifter till ett register som förs av PRV:s
motsvarighet.
Genom att PRV för ett register över alla företag underlättas möjligheterna
till en samlad information om företagen. PRV:s register är helt datoriserade
och det är möjligt att nå informationen ur registren bl.a. genom egen
terminaluppkoppling. Om uppgifter om företagshypotek fanns tillgängliga i
samma register skulle informationshämtandet ytterligare underlättas. PRV
har på regeringens uppdrag tagit fram ett företagsbevis som skall utgöra
underlag för en effektiv affärskontroll. Det skulle vara värdefullt om
uppgifter om företagsinteckningar kunde tillföras det nya företagsbeviset.
PRV har stor erfarenhet av registreringsärenden. De aktuella arbets-
uppgifterna är av samma typ som de som handläggs av PRV:s personal. Den
erfarenhet personalen har av bolags- och föreningsärenden kan vara till stor
nytta vid granskning av ärenden om företagsinteckningar.
Eftersom det finns en strävan att renodla domstolarnas verksamhet bör det
även från domstolssynpunkt vara lämpligt med en överflyttning. Detta
eftersom företagshypotek måste anses ligga långt från dömande verksamhet.
En överflyttning av verksamheten skulle således leda till betydande
rationaliseringseffekter.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om överflyttning av registreringen av företagshypotek till Patent- och
registreringsverket (PRV).

Stockholm den 27 oktober 1998
Hans Stenberg (s)
Agneta Lundberg (s)

Susanne Eberstein (s)

Kerstin Kristiansson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)