Företrädaransvar i aktiebolag

Motion 2017/18:3630 av Larry Söder (KD)

av Larry Söder (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att påskynda en förändring av företrädaransvaret så att lagtextens intentioner följs samt att uppmana regeringen att grov oaktsamhet utreds i samband med utredningen av företrädaransvaret och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är beroende av att företag startar, växer och stannar i landet. Entreprenörskapet, riskviljan och den kreativa företagsamhet som dessa företag står för måste ges ytterligare förutsättningar, inte hämmas. De behövs för att skapa värde som i sin tur genererar jobb och stärker välfärden. Därför är det oroande när de som startar och driver företag upplever bekymmer med att verka i Sverige idag, och bedömer kostnaden för att misslyckas som alltför hög.

Något som mycket troligt bidrar till ökad rädsla för att misslyckas är bestämmelserna om det skatterättsliga så kallade företrädaransvaret i skatteförfarandelagen. Det innebär att en företagare kan bli personligt ansvarig för betalning av bolagets skatter och avgifter om personen i fråga inte sett till att företaget betalat dessa senast på förfallodagen. För övriga skulder i ett aktiebolag finns inget personligt betalningsansvar för företrädarna, vilket innebär att Skatteverket har en särställning bland borgenärerna. Skatteförfarandelagens särreglering, vilken i dag tillämpas mycket strängt av Skatteverket och domstolarna, skapar rättsosäkerhet för företagare och utgör ett hinder för nya entreprenörer då kostnaden för att misslyckas blir hög.

Den 17 mars 2017 kom en dom i kammarrätten som påvisar de stora riskerna för en företrädare. Där företrädaren under en tid inte kunde på grund av sjukdom – en stroke – fullgöra sina plikter som företrädare och då drabbas av personligt ansvar för de skatter som förfallit till betalning och som företaget inte betalat. Fallet påvisar de stora risker man som företrädare för ett företag tar på sig. Det kan få mycket negativa konsekvenser, även i det fall när man är oförmögen att ta hand om sig själv.

I lagtexten framgår att det ska krävas grov oaktsamhet för att personligt ansvar ska inträda för en skatteskuld. Det framstår i sig som en skälig avvägning då bestämmelsen fyller ett viktigt syfte. Om begreppet grov oaktsamhet tillämpats som det tillämpas i övriga rättsordningen hade också regelverket som det ser ut i dag fungerat väl. Tyvärr har det utvecklats en mycket hård tolkning av begreppet i domstolarna, vilket i praktiken innebär att man inte längre prövar om någon varit oaktsam. Den hårda praxisen bekräftades så sent som i slutet av februari i år av Högsta förvaltningsdomstolen.

Regeringen har nu tillsatt en utredning att se över företrädaransvaret, men i uppdraget ingår inte att även se över begreppet grov oaktsamhet. Det är en stor miss av regeringen och det bör rättas till och komma med i utredningen så snart som möjligt.

Larry Söder (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)