Förfarande för faktagranskning av EU-domstolens underlag

Motion 2018/19:109 av Staffan Eklöf (SD)

av Staffan Eklöf (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att ett granskningsförfarande upprättas för det underlag som EU-domstolen har för sina domar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Europeiska unionens domstol är den högsta dömande instansen för EU-rätten. Domar som avkunnats av EU-domstolen går inte att överklaga och medlemsstaternas domstolar samt myndigheter måste rätta sig efter dem.

I fall C-528/16 baserades avgörandet på en bedömning av miljöriskerna med vissa nya tekniker för växtförädling. Med den bedömningen som underlag gjorde domstolen sedan en juridisk prövning. I fallet gjorde domstolen ingen egen miljöriskbedömning utan utgick från en miljöriskbedömning som en av parterna i målet hade använt sig av och som höll en mycket låg vetenskaplig kvalitet. Även om den juridiska bedömningen skulle anses vara god, påverkades utfallet från den juridiska bedömningen av den undermåliga vetenskapliga bedömningen som låg till grund för denna. Avsaknaden av ett gott vetenskapligt underlag gjorde att domstolen inte kunde se nödvändiga skillnader och inte kunde ställa rätt frågor.

För att säkerställa Europeiska unionens rättssäkerhet anser jag att ett obligat granskningsförfarande bör upprättas, som granskar faktainnehållet i EU-domstolens underlag innan den avkunnar sin dom.

Staffan Eklöf (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-12 Granskad: 2018-10-15 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)