Förläggning av produktion av digitaliserat ljud och bild till Norrlands inland

Motion 2005/06:Kr270 av Erling Wälivaara (kd)

av Erling Wälivaara (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att produktionen av digitaliserat ljud och bild förläggs till Norrlands inland.

Motivering

Den så kallade Migreringsutredningen har nyligen föreslagit kraftfulla åtgärder för att bevara Sveriges historiska arv av ljud och bilder. Utredningen SOU 2004:53 föreslår bland annat att ett tioårigt digitaliseringsprojekt, så kallad migrering, till en bedömd totalkostnad om 900 miljoner kronor ska genomföras för att göra detta kulturarv tillgängligt för framtiden och för forskarvärlden.

En lämplig ort för digitaliseringsprojektet kunde vara någon av de militära förbandsorter i Norrland som drabbas av nedläggning i samband med försvarsbeslut 2004. Med sådana attraktiva arbetstillfällen kan också nuvarande brist på sysselsättning och hotande befolkningsminskning i inlandet motverkas. De goda resultaten vid den norska arkivinstitutionen i Mo i Rana är en god förebild.

Det är särskilt viktigt att vårt kulturarv görs tillgängligt för de nya regionala högskolorna och universiteten så att samhällslivet i alla delar av landet får god uppmärksamhet och så att forskningskompetensen tas till vara och förstärks i nya forskningsmiljöer. I detta arbete är, som ett första steg, framtagandet av en nationell digitaliseringsplan som underlag för nödvändiga prioriteringar viktigt.

Enligt min mening bör all produktion av digitaliserat ljud och bild förläggas till Norrlands inland. Detta är ett ypperligt tillfälle att genomföra en målmedveten satsning på och förnyelse av arbetsmarknaden i Norrlands inland.

Stockholm den 29 september 2005

Erling Wälivaara (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)