Förmånsrättslagen och glesbygdens överlevnad

Motion 2005/06:L279 av Solveig Hellquist (fp)

av Solveig Hellquist (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar om sådan ändring i förmånsrättslagen så att bankernas förmånsrätt återgår till 100 %.

Motivering

Många företagare i Västernorrland vill utveckla sina företag och därmed bidra till sysselsättning och välfärd. De ser med oro och frustration på brister vad gäller kreditgivning, möjligheter att attrahera externt riskkapital samt att bygga upp eget kapital för de investeringar som behövs.

Den nya förmånsrättslagen som trädde i kraft den 1 januari 2004 är ett hot mot regional utveckling och har ställt till det riktigt ordentligt för småföretagen och då framför allt i glesbygderna! I samband med att förmånsrättslagen ändrades gjordes inga förändringar i banklagen. Förändringen innebar i praktiken att kreditgivarna redan före lagens ikraftträdande började agera för att motverka den förändrade lagstiftningens effekter.

Förmånsrättslagen, av vissa kallad: den nya konkurslagen, reglerar hur olika fordringsägares anspråk på tilldelning vid konkurs ska vägas mot varandra. Tyvärr är det också regler som riskerar att stjälpa många fler friska företag.

Förmånsrättsreglerna gör att många företag, som idag inte har några problem, får svårare att klara sin kreditförsörjning. Eftersom bankerna ställer högre krav på säkerhet blir följden bland annat högre soliditetskrav på företagen, krav på personlig borgen och uppsagda krediter.

I våra glesbygder är säkerheter redan mycket lågt värderade. En omprövning av företagens krediter riskerar att beröva framför allt småföretagen en väldig kreditvolym till överkomliga villkor. Denna utveckling slår mycket hårt mot glesbygdens företag. En del får svårt att överleva. En del hämmas i sin utveckling.

Förmånsrättslagen har en inriktning på konkurser. Av Sveriges ca 800 000 företag beräknas cirka en procent gå i konkurs. Här gör man en lagstiftning som drabbar kanske 100 000-tals företag för att lösa en speciell situation för ett litet antal företag.

Lagen är såväl småföretagarefientlig som tillväxthämmande! De allra flesta företag måste låna pengar för att kunna bedriva sin näringsverksamhet. Därför måste det vara möjligt att låna pengar till företagande. Men bankerna får enligt lag inte äventyra allmänhetens insatta pengar och måste gardera sig så att de får tillbaka utlånade medel om företagaren skulle misslyckas och tvingas gå i konkurs. För att få låna pengar hos banker eller andra kreditgivare måste företagen därför ha säkerheter att erbjuda. Säkerheterna utgörs t.ex. av fastigheter, kundfordringar, varulager.

Förmånsrättslagen reglerar den turordning i vilken fordringsägare får utdelning vid konkurs. För bankerna innebär den nya lagen att de vid konkurs inte längre får ut 100 % av säkerheten utan endast 55 %. Eftersom bankerna under alla omständigheter är tvungna att säkra sina lån, så måste de då kräva in ytterligare säkerheter av företagen. På grund av det glapp som uppstår mellan 100 % och 55 % kräver nu bankerna nya säkerheter från företagaren. Det företag som då inte har ytterligare säkerheter att erbjuda urholkar sina tillgångar och tvingas ibland trots en bra verksamhet i konkurs – helt i onödan. Bankernas förmånsrätt måste därför återställas till 100 %.

Stockholm den 30 september 2005

Solveig Hellquist (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)