Försäkringskassedelegationen

Motion 2006/07:Sf295 av Berit Högman och Ann-Kristine Johansson (s)

av Berit Högman och Ann-Kristine Johansson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om vikten av rehabilitering och försäkringdelegationernas bevarande.

Motivering

Idag befinner sig alldeles för många människor utanför arbetsmarknaden av hälsoskäl eller av sociala orsaker. Ibland dröjer rehabiliteringsprocessen på grund utav att flera myndigheter är involverade i samma ärende. Detta kan medföra att personen hamnar mellan stolarna och att den nödvändiga helhetssynen går förlorad. Personer som under en längre tid befinner sig utanför arbetsmarknaden har oftast någon form av offentlig försörjning. Ju snabbare man kan återföra dem som har förutsättningar för detta till arbetslivet, desto lägre blir det allmännas kostnader och desto bättre för den enskilde. Lösningen för dessa personer är inte sänkta ersättningsnivåer. Lösningen är en effektiv och kraftfull rehabilitering som sker utifrån individens behov och förmåga där samhällets samlade resurser som finns till förfogande sätts in.

Lagstiftningen från 1 januari 2004 har skapat förutsättningar för finansiell samordning, en samverkan mellan Försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommunen eller landstinget. Det är de parterna som är huvudansvariga för rehabiliteringsinsatserna. Finansiell samordning kan ge stora besparingar i de offentliga utgifterna. Ett bra samarbete kan ge en förbättrad livssituation för många människor.

Idag är försäkringskassedelegationerna involverade i att utveckla många samarbetsprojekt runt om i landet. Det är definitivt en fördel att det är förtroendevalda som kan samtala med andra förtroendevalda för att uppnå vinna–vinna-lösningar då ofta samarbetsprojekt faller på att någon upplever sig som förlorare, antingen ekonomiskt eller beträffande ansvar och befogen­heter.

När nu regeringen aviserar att försäkringskassedelegationerna skall skrotas är risken stor att också många samarbetsprojekt fallerar redan i startgropen.

Det är alltså angeläget att som en del i samverkan för att minska människors utanförskap bibehålla försäkringskassedelegationerna!

Stockholm den 26 oktober 2006

Berit Högman (s)

Ann-Kristine Johansson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (2)