Forskning för att trygga beståndet av Vätternröding

Motion 2004/05:MJ270 av Göte Wahlström m.fl. (s)

av Göte Wahlström m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om insatser för att trygga beståndet av vätterröding.

Motivering

"Jo tack, ganska bra, jag är pååterhämtningsvägen." Så sammanfattar Vätternvårdsförbundet miljötillståndet i Vättern. De tidigare omfattande utsläppen från industrier, samhälle och jord- och skogsbruk resulterade bland annat i försämrat siktdjup och att miljögifter anrikades i fisk. Det är ingen tvekan om att det har skett påtagliga förbättringar när det gäller miljön i Vättern. Det är ett glädjande bevis för att målmedvetna insatser på miljöeffekter ger effekt.

Det återstår dock mycket att göra för att klarlägga miljöproblemen och vidta åtgärder. Så till exempel har det framkommit att fiskbeståndet i södra delen av sjön har betydligt högre halter av gifter än det i norra delen. Orsaken är inte fastställd.

Att arbetet för att förbättra miljön i Vättern kan fortsätta är ett gemensamt ansvar för många intressenter och där staten har en självklar och viktig roll.

De allmänna miljömål som regering och riksdag har satt upp är självfallet också tillämpliga på arbetet med Vätterns miljö. Vätternvårdsförbundet har bland annat pekat på följande områden:

  • Näringsämnen

  • Metaller

  • Organiska miljögifter

  • Biologisk mångfald

  • Naturresurser.

Vi vill i den här motionen framför allt peka på en specifik fråga - tillståndet för vätterrödingen. Den fiskarten förknippas på ett särskilt sätt med Vättern. I kulinariska sammanhang röner den stor uppskattning. Det är angeläget att ett livskraftigt bestånd av vätterröding tryggas. Vi vill se tillståndet för vätterrödingen som en indikator på miljötillståndet i Vättern överhuvudtaget.

Ett led i det arbetet är att fortsätta ansträngningarna att minska miljögifterna. Ett annat problem som har uppmärksammats är risken att vätterrödingen konkurreras ut av andra arter, främst lax som utsätts i betydande omfattning.

Det är uppenbart att det råder delade meningar om effekterna på rödingbeståndet av utsättningen av lax. Vi anser att farhågorna måste tas på allvar enligt den försiktighetsprincip som är vägledande för miljöarbetet. För att trygga beståndet av vätterröding är det angeläget att forskningsresurser också i fortsättningen avsätts för att bland annat studera effekterna av utsättning av andra fiskarter.

Stockholm den 17 september 2004

Göte Wahlström (s)

Margareta Sandgren (s)

Carina Hägg (s)

Helene Petersson (s)

Martin Nilsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)