Forskning kring polisfrågor

Motion 2005/06:Ju229 av Ulf Sjösten och Cecilia Magnusson (m)

av Ulf Sjösten och Cecilia Magnusson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att tydligare koppla forskning inom polisområdet till polispersonal på olika nivåer som har praktisk erfarenhet av polisarbete.

Motivering

Debatten kring rättsväsendets möjlighet och förmåga att hantera en kriminalitet som tenderar att bli alltmer sofistikerad och komplicerad har debatterats flitigt de senaste åren. Debatten handlar ofta om polisväsendet och polisväsendets resurser.

Polisens tillkortakommanden under de senaste tio åren är starkt kopplade till en resursmässig nedmontering av det svenska rättsväsendet som bl.a. inneburit att närpolisreformen har havererat.

Det finns dock andra underutvecklade områden, som inte har debatterats lika flitigt.

Utbildning, verksamhet, kunskap, forskning – starka och värdeladdade ord, som är grundläggande för en professionell polis i medborgarnas tjänst. Tyvärr saknas i dag den viktiga kopplingen mellan dessa verksamheter, något som påverkar rättssäkerheten i allra högsta grad.

Polisutbildningen är grunden till all polisiär verksamhet. Tanken är att utbildningen skall vara en drivande faktor till utveckling inom polisväsendet. Har polisen inte framåtsyftande och kunskapsbaserade utvecklingsmöjligheter går det ut över medborgarna, som får en polis som har sämre möjligheter att bidra till ett tryggare samhälle. Tyvärr finns det i dag formella hinder som försvårar utvecklingsarbetet.

I dag bedrivs forskning kring polisarbete vid olika lärosäten runtom i landet, men den sker oftast på de juridiska eller kriminologiska institutionerna. Forskning bedrivs också på Brottsförebyggande rådet (Brå). Den forskning som bedrivs är bra, men för att polisorganisationen skall utvecklas är det nödvändigt att poliserna själva med sin stora erfarenhet av praktiskt polisarbete får möjlighet att omsätta sina kunskaper i forskning.

Stockholm den 15 september 2005

Ulf Sjösten (m)

Cecilia Magnusson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)