Forskning om etik i politiken

Motion 1993/94:Ub653 av Barbro Westerholm m.fl. (fp, m, v, kds, c)

av Barbro Westerholm m.fl. (fp, m, v, kds, c)
Forskarna Mikael Gilljam och Sören Holmberg drar på
grundval av de resultat de fått fram i 1991 års
valundersökning slutsatsen att misstron och cynismen
gentemot partier och politiker har vuxit i stort sett
kontinuerligt bland svenska väljare under de senaste
tjugofem åren. Också andra undersökningar visar att
allmänhetens förtroende för politiker är lågt jämfört med
många andra grupper i samhället.
Det här är en allvarlig utveckling och ett hot mot vår
demokrati. Vilka orsakerna till misstron är vet vi inte med
säkerhet. Senare års affärer och ouppfyllda vallöften kan
sannolikt ha bidragit.
I det här sammanhanget har frågan om vilka etiska krav
som kan ställas på politiken aktualiserats. I riksdagen finns
sedan hösten 1991 en informell grupp riksdagsledamöter
från samtliga riksdagspartier som intresserat sig för frågor
om etiken i politiken. Vi ingår i denna grupp och har ordnat
flera seminarier i ämnet och tillsammans med
Kommunikationsvetenskapligt centrum i Sundsvall givit ut
en tidning kallad Etik i politiken.
Vid det senaste seminariet hösten 1993 presenterade
några olika forskare tankar kring frågan etik i politiken. Det
blev uppenbart att det finns ett stort behov av forskning
kring frågan etiken i politiken, hur politiker agerar i olika
situationer och hur de samspelar med t.ex. medier. I USA
finns ett par universitet med enheter som bedriver forskning
i dessa frågor. Vi anser att det också i Sverige borde byggas
upp en sådan forskningsenhet. En möjlig lokalisering skulle
vara mitthögskolan i Sundsvall som anmält intresse för att få
etablera ett sådant forskningscentrum. Där pågår forskning
bland annat inom området politisk
journalistik/statsvetenskap som knyter an till frågorna om
etik i politiken.
Vi anser att regeringen inför nästa forskningspolitiska
proposition bör beakta detta forskningsbehov och avdela
resurser för sådan forskning.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en enhet för forskning om etik i
politiken.

Stockholm den 24 januari 1994

Barbro Westerholm (fp)

Hugo Hegeland (m)

Lennart Daléus (c)

Chatrine Pålsson (kds)

Eva Zetterberg (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (2)