Forskningsresurser till Mitthögskolan

Motion 1993/94:Ub687 av Stina Eliasson och Tage Påhlsson (c)

av Stina Eliasson och Tage Påhlsson (c)
Mitthögskolan driver en mycket aktiv och målmedveten
utveckling av sin forskningsverksamhet. Denna är en direkt
fortsättning av forskning och forskarutbildning vid de
tidigare högskolorna i Sundsvall/Härnösand och Östersund,
som under många år drivits med hög ambition. En viktig
anledning för de båda tidigare högskolorna att gå samman
till en gemensam enhet var också att åstadkomma en
breddning av forskningsverksamheten vad gäller
studentunderlag, för rekrytering av forskarstuderande, som
forskarkompetens för kvalicerad forskning och
forskningshandledning.
Kritiska faktorer vid utvecklingen av en högskola är av
såväl kvalitativ som kvantatitativ karaktär. Som redan
antytts finns också en koppling mellan dessa, så att en viss
storlek på verksamheten krävs för att ge gynnsamma
förutsättningar för önskvärd kvalitetsutveckling. Med
skapandet av Mitthögskolan har en god utgångspunkt för
fortsatt ambitiös kvalitativ utveckling av högskolans
verksamhet skapats.
Högskolans kvalitativa utveckling är till stor del knuten
till forskningen. Dels är forskningen i sig en av högskolans
huvuduppgifter, dels är kopplingen till forskning en viktig
kvalitetsaspekt för utbildningen. Den pågående
utvecklingen av forskningsverksamheten vid högskolan
utgör därför en mycket viktig faktor i dess
kvalitetsutveckling.
Den hittillsvarande utvecklingen av forskningen inom
den högskoleverksamhet, som nu ingår i Mitthögskolan,
har varit framgångsrik. I nuläget är mer än 100
forskarstuderande knutna till högskolan. Andelen
forskarutbildade lärare är större än vid någon annan av de
mindre och medelstora högskolorna och cirka 20 lärare med
professors- eller docentkompetens är knutna till högskolan
på hel- eller deltid.
Utvecklingen av forskningen vid högskolan har hittills
till stor del finansierats med medel från
regionala/kommunala samhällsorgan och andra externa
finansieringskällor. Utvecklingen har emellertid nu nått en
nivå, där fortsatt finansiering via, i huvudsak, kortsiktiga
källor ej längre är tillfredsställande. Det är önskvärt att den
fortsatta utvecklingen sker med en ökande andel av
kostnaderna för forskningen långsiktigt finansierade. Detta
bör ges regeringen till känna.
Mot denna bakgrund finns starka motiv för att föreslå att
de nuvarande statliga anslagen för forskningsstödjande
åtgärder och forskarutbildning av lärare bör ökas.
Det faktum att den region där Mitthögskolan är
lokaliserad, dvs. Jämtlands län och Västernorrlands län, är
den del av Sverige där avståndet till universitet -- eller
högskola med fasta forskningsresurser -- är störst, ger också
ytterligare motiv för att Mitthögskolan bör prioriteras före
övriga medelstora högskolor vad gäller basresurser för
forskning. Mitthögskolan bör även tilldelas större resurser
från anslaget C 47, 
forskningssamverkan näringsliv och högskolan.
Detta bör ges regeringen till känna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts angående basresurser för forskning
till Mitthögskolan,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om Mitthögskolans rätt att inrätta
professurer och examinera doktorer i vissa ämnen.

Stockholm den 25 januari 1994

Stina Eliasson (c)

Tage Påhlsson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (4)