Förstärkning av den kommunala revisionen

Motion 2015/16:1250 av Ida Drougge och Erik Bengtzboe (båda M)

av Ida Drougge och Erik Bengtzboe (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler verktyg för kommunala revisorer och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett utökat uppdrag för kommunala revisionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Exemplen på när skattemedel har slösats bort i onödan kan göras många. En anledning till slöseriet är att de som gör av med skattepengar inte ser var de kommer ifrån, och att de som betalar in skatterna inte ser vart pengarna tar vägen. Genom att tydliggöra vem som bär ansvaret i kommunerna och stärka den granskande roll revisionen har kan människor bättre uppmärksammas på när deras skattepengar inte går till det som de är avsedda för. Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med just uppdraget att granska den verksamhet som bedrivs i kommuner, landsting och regioner samt pröva ansvarstagandet.

En förstärkning av den kommunala revisionen skulle leda till ett bättre ansvarsutkrävande.  Att ge revisorerna ytterligare verktyg i syfte att ge lämpliga påföljder till de politiker som inte förvaltat skattemedel på ett ansvarsfullt sätt utökar möjligheterna till att utkräva ansvar. Dagens åtgärder är allt för få och konsekvenserna av att använda dem för stora, vilket resulterat i att de sällan används. Vilka dessa åtgärder bör vara och hur de ska utformas behöver utredas. 

Vidare bör revisorernas uppdrag utökas till att även inkludera att upplysa och granska hur mål i kommunerna sätts, vilken effekt genomförda satsningar har fått och liknande uppgifter för att garantera att skattemedel används på ett korrekt sätt. I nuläget ska revisorerna pröva om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande. Genom att utöka revisorernas ansvar kan kommunernas arbete skötas mer effektivt.    

Ida Drougge (M)

Erik Bengtzboe (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Granskad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (2)