Försvar samt beredskap mot sårbarhet, utgiftsområde 6

Motion 2003/04:Fö265 av Erling Wälivaara m.fl. (kd)

av Erling Wälivaara m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag för budgetåret 2004 anslagen under utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet enligt uppställning:

Anslag Uo6 (tusental kr)

Regeringens förslag

Anslagsförändring

7:1 Kustbevakningen

621 634

+20 000

Summa för utgiftsområdet

44 331 402

+20 000

Politikområdet Skydd och beredskap mot svåra olyckor och svåra påfrestningar

Detta politikområde omfattar förebyggande, konsekvensbegränsande och skadeavhjälpande åtgärder avseende olyckor och svåra påfrestningar och finansierar verksamhet som Statens räddningsverk bedriver inom verksamhetsområdet Skydd mot olyckor samt Kustbevakningens verksamhet, vad avser miljöräddningstjänst till sjöss, sjöräddning samt eftersökning med flyg.

Kustbevakningen bedriver verksamhet inom politikområdena Skydd mot olyckor vad avser miljöräddningstjänst till sjöss och sjöräddning samt har samordningsansvar för sjöövervakning och sjöinformation till berörda myndigheter. Kustbevakningen har en mängd uppgifter inom olika lagområden och myndighetens kontrollverksamhet och övervakning genom hög närvaro till sjöss har en förebyggande effekt mot brottslighet av olika slag. Nya uppgifter har ständigt tillkommit och nya står för dörren.

Avvecklingen av sjöpolisen och neddragningar i tullens verksamhet i stora delar av landet ställer ökade krav på Kustbevakningen Det operativa Schengensamarbetet och sjölägesinformationen är andra exempel på nya uppgifter som lagts på Kustbevakningen. Behovet av anpassning av teknisk utrustning som möjliggör att fullgöra de nya uppgifterna är stor.

För att långsiktigt kunna fullgöra fastställda uppgifter och möta utökade krav på internationell verksamhet, gränskontroll genom den operativa Schengenanslutningen och miljöräddningstjänst till sjöss bör Kustbevakningens resurser förstärkas.

Kristdemokraterna avsätter därför i politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar 20 miljoner per år utöver regeringens förslag under anslag 7:1 för detta ändamål. Förslaget innebär att för år 2004 föreslår Kristdemokraterna 1 308 000 000 kronor för politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar.

Detta innebär att i Kristdemokraternas budgetförslag ökas ramen för utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet med 20 miljoner kronor för år 2003 till 44 351 000 000 kronor.

Stockholm den 7 oktober 2003

Erling Wälivaara (kd)

Else-Marie Lindgren (kd)

Holger Gustafsson (kd)

Rosita Runegrund (kd)

Annelie Enochson (kd)

Ragnwi Marcelind (kd)

Mats Odell (kd)

Tuve Skånberg (kd)

Ingvar Svensson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (1)