Försvaret av Göteborg och Västsverige

Motion 2008/09:Fö202 av Eva Flyborg (fp)

av Eva Flyborg (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om försvaret av Göteborg och Västsverige.

Motivering

Försvarsmakten är på väg att förändras från ett stort massmobiliserande invasionsförsvar till ett mindre men vassare insatsförsvar. Det är bra. Men enligt min mening måste nu Försvarsmakten gå ifrån att vara en produktionsapparat till att fokusera på insatsförmågan. Det saknas också ett långsiktigt nationellt helhetsperspektiv. Försvarspolitiken har till stor del handlat om successiva nedläggningar och regionalpolitiska kompensationsaffärer med allt orimligare konsekvenser. Allt för stor vikt har lagts på att klara de internationella åtagandena och för lite möda har ägnats det territoriella försvaret av Sveriges egna gränser. Få har insett vad summan av alla steg skulle leda till. Nu har vi hamnat i situationen att Försvarsmakten i allt väsentligt har lämnat Sveriges andra stad. Det är enligt min mening ett operativt såväl som ekonomiskt misstag. Nu måste vi se till den försvarsförmåga vi kan få för varje spenderad krona. Det är därför dags att spara resurser genom samordning och sammanföra de marina stridskrafterna till Västkusten och Göteborg.

Att Göteborg har Nordens viktigaste hamn med en enorm betydelse för energi-, råvaru- och varuförsörjningen för hela Sverige vet vi sedan länge. Inte heller borde den verkliga risken för så kallade asymmetriska hot från terrorister vara något okänt. Hotas eller störs Göteborg så stannar Sverige. Incidenten för något år sedan med en mina rakt in i Göteborgs hjärta visade hur sårbara vi är. Och inte ökade tilltron när vi inte fick eller kunde göra något på egen hand, utan vi var hänvisade till att ringa Stockholm och vänta mycket länge på hjälp därifrån.

I en allt mer globaliserad värld är även mjuka sektorer som sjukvård och omsorg beroende av en ständig tillförsel av insatsvaror från utlandet. Skyddet av Göteborgs medborgare och dess hamn med sina varuflöden är en av Sveriges absolut viktigaste uppgifter. Försvaret av den viktiga infrastrukturen, av import och export, regionens och därmed Sveriges sårbarhet redovisas mer ingående i den västsvenska infrastrukturmotionen. Men för att sammanfatta läget så kan man konstatera att blockeras Göteborg så stannar Sverige.

Absolut inget ont om de anställda och värnpliktiga som tjänstgör vid Göteborgs garnison. I många fall rör det sig till och med om världsledande expertis inom specialiteter som försvarsmedicin och sjöbevakning. Alla avtalssoldater och medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer som t.ex. Lottakåren, som på sin fritid frivilligt ställer upp för att försvara sin hemort är också värda all vår respekt. Men sett mot uppgiftens betydelse och den ansenliga totala mängd resurser som statsmakterna avdelar för försvaret av Sverige är det ändå alldeles för lite och fel inriktning för ett fullgott försvar av Göteborg.

Stora garnisonsorter som Boden, Karlsborg och Karlskrona har alla en lång historia. De etablerades i vad som vid den tiden var ödemark för att i enlighet med den tidens strategier och doktriner befästa det svenska territoriet. Men tiderna förändras. För Folkpartiet kan inte värnandet av aldrig så gamla traditioner vara en ursäkt för att behålla en försvarsmakt lokaliserad till fel ställen.

För att underlätta både rekrytering och senare tillbakaslussning till det civila samhället av framtidens värnpliktiga och soldater bör Försvarsmakten vara lokaliserad till de tre storstadsområdena. Den tid är förbi då det fanns landskapsregementen i flertalet län. I framtiden är det viktigt att Försvarsmakten är närvarande med synlig verksamhet där många människor bor och verkar. På så sätt skyddas viktiga värden, vinns tilltro och skapas folkförankring.

Det var ett förhastat och i grunden helt felaktigt beslut att lägga ned Amf 4 och flytta de militära helikoptrarna från Säve. Frustrationen har varit stor bland Försvarsmaktens anställda som har sett att felaktiga beslut har fattats till nackdel för Göteborg och för landet som helhet. Vi är många som kämpat hårt för att få den dåvarande s-regeringen och Högkvarteret att behålla ett starkt försvar av Göteborg. Här har vi alla tyvärr, efter en mångårig och hård kamp, fått se oss besegrade av dumheten. Nu får vi kavla upp ärmarna och se till att vi rättar till dessa misstag.

Vad vi behöver är en integrerad garnison i Göteborg, som förmår att möta alla de hot som vi kan komma att ställas inför. Vi behöver

  • återupprätta Amf 4 som marint säkerhetsförband

  • lägga tillbaka 12:e helikopterskvadronen till Säve

  • återföra korvetter och minröjare till hemmahamn Göteborg

  • utveckla stadsjägarkonceptet för strid i stad och mot terrorhot.

Vi måste organisera Försvarsmaktens verksamhet så att vi kan återföra förmågor och förband och utveckla det koncept som varit en sådan framgång här i Göteborg. Med full integrering mellan försvarsgrenar, mellan civilt och militärt försvar, mellan försvaret och göteborgarna. Inte minst den marina kompetensen måste tillvaratas. Om de marina stridskrafterna återförs till Göteborg skulle de kunna verka som ett kraftfullt lås in till hela Östersjön. En sådan förmåga skulle vara mer kraftfull än vad de flesta anar.

Ett återupprättat starkt försvar för Göteborg är viktigt för hela Sverige.

Stockholm den 24 september 2008

Eva Flyborg (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-09-24
Yrkanden (1)