Försvarsallians med Finland

Motion 2014/15:1128 av Jeff Ahl m.fl. (SD)

av Jeff Ahl m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ingå en försvarsallians med Finland.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att denna allians på sikt kan innefatta samtliga nordiska länder om dessa visar intresse för detta. Detta kan ske i steg och till att börja med avse vissa områden, så att man till att börja med har ett gemensamt luft- och sjöförsvar.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Försvarsmakten får till prioriterad uppgift att uppnå interoperabilitet med den finska försvarsmakten.
  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör finnas möjlighet för svenska medborgare att tjänstgöra i Finlands försvarsmakt och vice versa.
  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upphandlingar av militär materiel framgent bör göras gemensamt av länder som ingår i försvarsalliansen.

Motivering

Sverige och Finland delar samma säkerhetspolitiska utmaningar med hänsyn till vårt geografiska läge. Sverige och Finland har utöver detta starka band kulturellt och politiskt, och vi har även en lång gemensam historia tillsammans. Likaså har vi kulturella band med övriga nordiska grannar och har även en gemensam historia med dessa i olika former. Vi ska solidariskt stå upp för varandra och försvara vår frihet gemensamt. Samarbetet med våra finska bröder och systrar bör således fördjupas som ett första steg.

Världen tenderar till att gå från unipolär med en enda supermakt till att återgå till en mer multipolär situation som var fallet tidigare i historien, med de konsekvenser som detta medför. Den växande ryska militära förmågan och hotet mot Norden som region får inte underskattas men för den sakens skull inte överdrivas. För den geopolitiska stabilitetens skull är det rimligt att både Sverige och Finland inte knyter för nära band med endera stormakterna i världen eller ingår i en allians som kan rubba den militära och politiska balansen i vårt närområde. Det är viktigt att vi gör vad vi kan för att bidra med avspänning i det både ekonomiska och militärt strategiska område vi lever i.

Det finns däremot rimliga och tungt vägande skäl att försäkra sig om att arbeta förebyggande för att minska risken för militär aggression mot vårt territorium som syftar till att inverka på vår nationella frihet eller vår självbestämmanderätt. Ett sätt att arbeta förebyggande är att ingå en allians med Finland. På så vis stärker vi Sveriges och Finlands militära samt politiska styrka. Utöver en kraftig upprustning av vår militära kapacitet krävs försvarsallianser av detta slag i den oroliga värld som nu växer fram.

Rysslands makthunger kommer inte stanna vid aggressionerna mot Georgien och Ukraina; vi måste acceptera verkligheten för vad den är och agera därefter. USA:s och Europas militära förmåga kommer sannolikt inte att räcka till för att kyla ned Rysslands vilja till eventuella nya militära maktdemonstrationer, aggressiva politiska påtryckningar eller annekteringar av strategiskt viktiga territorier för att uppnå sina syften. Rysslands för många irrationella beteende är inte särskilt irrationellt utifrån deras egna perspektiv. Problemet är att många svenska politiker utgår från sin egen moral och säkerhetspolitiska syn när man gör sina undermåliga bedömningar av Ryssland.

Vi ska eftersträva goda relationer med alla våra grannar, och vi ska inte blunda för Rysslands aggressioner men vi ska även fortsättningsvis agera balanserat mot Ryssland och försöka att hålla relationerna goda. En försvarsallians med Finland ska inte ha ett uttalat syfte till försvar mot en utpekad part utan syftar till att friställa våra två små länder från alla stormakters politiska och militära påtryckningar. Till denna allians ska övriga nordiska länder som har intresse kunna ansluta sig.

Det finns möjligheter att fördjupa det nordiska försvarssamarbetet med övriga nordiska länder inom ramen för Nordefco, även om Sverige och Finland är i en försvarsallians och Norge, Danmark och Island är i en annan. Oavsett ska en försvarsallians som ingås mellan Finland och Sverige med önskvärd tydlighet stå utanför Nato för att inte skapa ytterligare spänning i norra Europa. Höga Nato-företrädare har uppmuntrat sina medlemmar att ingå denna typ av fördjupade försvarssamarbeten oavsett om dessa sker utanför Nato:s ram.[1]

En försvarsallians som inledningsvis ingås med Finland kommer inte skapa ytterligare spänning i norra Europa då vi inte aktivt stöttar den ena eller andra sidan. Tvärtom kan en sådan försvarsallians bidra till en avspänning då vi förstärker oberoendet. Den enskilt största vinsten är att vi gemensamt stärker vår försvarsförmåga och höjer tröskeleffekten. Fortsatt samarbete vad avser materiel, övningar och underrättelseutbyten ska självfallet fortsätta med olika länder. Vi ska inte avbryta några av de pågående militära samarbeten som är ingångna.

Interoperabilitet mellan Sveriges och Finlands försvarsmakt ska uppnås, och Försvarsmakten får till prioriterad uppgift att samordna doktriner, försvarsplanering, sambandssystem, högkvarter och liknande som krävs för att försvarsalliansens operativa förmåga ska vara optimal. Framgent bör upphandling av militär materiel göras gemensamt av länderna i försvarsalliansen.

I avtalet som berör försvarsalliansen bör det skrivas in en paragraf som ger möjlighet för finska medborgare att genomföra militärtjänst i Sverige och för svenska medborgare att genomföra militärtjänst i Finland. Det ska från svensk sida uppmuntras att svenska medborgare åker över till Finland för att genomföra militärtjänst. På detta sätt knyter vi an ytterligare till varandra. Lagstiftningen anpassas om enighet i frågan kan uppnås med Finland.

Detta fördjupade försvarssamarbete är ett naturligt fortsatt steg för att binda oss till den solidaritetsförklaring som Sverige gemensamt med övriga nordiska länder uttalade 2011 samt det redan fördjupade försvarssamarbetet som vi har med övriga nordiska länder i Nordefco. Ingår vi i en formell försvarsallians med Finland kan vi inte undkomma vår moraliska skyldighet att bistå med alla våra militära och civila resurser om Finland blir utsatt för en militär aggression. Sverige och hela den nordiska regionen stärks samt stabiliseras av en formell försvarsallians mellan Sverige och Finland, och framförallt stärker detta våra två länders oberoende.

.

Jeff Ahl (SD)

Mikael Jansson (SD)

Roger Richtoff (SD)

Julia Kronlid (SD)

Björn Söder (SD)

Robert Stenkvist (SD)


[1] RUT-rapport (dnr 2014:1504) om Nato och nordiskt militärt samarbete.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (5)