Försvarsmaktens logistik

Motion 2008/09:Fö266 av Lars Hjälmered och Anders Hansson (m)

av Lars Hjälmered och Anders Hansson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en fortsatt omstöpning av Försvarsmaktens logistik genom en större inblandning av externa aktörer.

Motivering

Försvarsmakten har genomgått en stor förändring från ett nationellt invasionsförsvar till ett internationellt insatsförsvar. Detta har bland annat inneburit en mycket kraftig reducering, både av antalet förband och av det materiella innehållet. Samtidigt har Försvarsmaktens krav på flexibilitet och geografisk täckning ökat. Rimligen krävs ett fortsatt förändringsarbete.

Inom Försvarsmakten skapades för ett antal år sedan, främst genom sammanslagning, en gemensam logistikenhet, Försvarsmaktens Logistik (FMLOG), med uppgift att understödja Försvarsmakten. En av förutsättningarna var att man skulle kunna jämföra verksamheten med externa leverantörer för att rätt verksamhetsform skulle kunna väljas utifrån Försvarsmaktens hela behov.

Under de år som gått sedan skapandet av FMLOG har ett löpande arbete skett för att involvera externa aktörer. Inte minst märks detta genom genomförda och pågående upphandlingar av olika tjänster. Resultatet är bra men inte tillräckligt.

Fortfarande bedrivs en alltför stor verksamhet i Försvarsmaktens egen regi som effektivare och till lägre kostnad skulle kunna skötas av externa parter. Genom att utnyttja de synergier som finns mellan de militära och civila områdena kan Förvarsmaktens verksamhet renodlas. Det gäller olika former av stöd som inte rör den rena kärnan med krigsmateriel med mera. Det kan handla om förnödenheter liksom olika former av tjänster som inte är kritiska för Försvarsmakten.

Det finns många svenska företag även utanför det som normalt kategoriseras som försvarsindustrin, som har mycket goda förutsättningar att kostnadseffektivt stödja Försvarsmakten inom logistikområdet. Säkerhetsaspekter bör självklart finnas med vid val av partner et cetera.

Det är därför rimligt att regeringen arbetar för att FMLOG fortsätter effektiviseras och omstöpas genom en större inblandning av näringslivet. Därigenom kan verksamhet bedrivas effektivare samtidigt som pengar frigörs som kan användas bättre inom andra områden inom eller utanför Förvarsmakten.

Stockholm den 30 september 2008

Lars Hjälmered (m)

Anders Hansson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06
Yrkanden (1)