Fortsatt arbete för att uppnå hög trafiksäkerhet vid skolorna

Motion 2011/12:T214 av Anita Brodén (FP)

av Anita Brodén (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbättrad trafiksäkerhet vid skolorna samt i samband med skolskjutsar.

Motivering

Hastigheten i trafiken är en viktig faktor för både uppkomsten och följden av trafikolyckor. Det gäller i särskilt hög grad för olyckor där barn, som ofta är mindre trafikmedvetna, är inblandade.

Det är välkommet att regeringen arbetar med frågor kring att hastighetsgränserna är väl avvägda samt att de respekteras.

Det är också välkommet att regeringen står fast vid nollvisionen i trafiken, att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. För att uppnå nollvisionen där en ökad trafiksäkerhet vid våra skolor ingår krävs givetvis ett fortsatt arbete.

Enligt Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, är hastigheten vid påkörningsögonblicket den avgörande skillnaden mellan liv och död. Att som gående eller cyklist bli påkörd i 30 km/h kan göra mycket skada, med de flesta överlever en sådan kollision. Däremot är risken att omkomma större än att överleva vid en påkörning i 50 km/h. Barn är rent fysiskt och trafikvettsmässigt en särskilt utsatt grupp. Många kommuner har därför infört en 30-begränsning av hastigheten vid skolor och förskolor.

Försöksverksamhet har också genomförts av Vägverket i några kommuner. Tyvärr gäller inte det för alla skolor. Om vi tar alla våra barns säkerhet på största allvar bör hastigheten vid alla vägar intill skolor och förskolor vara begränsad till 30 km/h. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Något som riskerar vara orsak till olyckor där barn skadas eller omkommer i trafiken är i samband med på- och avstigning på skolbuss. Enligt NTF dödas eller skadas varje år omkring 45 barn i samband med skolskjuts i Sverige. Över hälften av olyckorna i samband med skolskjuts inträffar när barnen springer ut bakom eller framför bussen och blir påkörda av ett passerande fordon. Enligt en undersökning genomförd av NTF 2009 är det 65 procent av kommunerna som ställer krav på att skolbussen ska stanna på rätt sida av vägen, men när det gäller skolskjuts med linjetrafik är det enbart 20 procent. För att minska risken att äventyra barnens liv och hälsa bör skolbussar alltid stanna så att avstigning och påstigning sker på den sida som skolan eller förskolan ligger. På så sätt undviks situationer där barnen springer bakom och framför bussar i farliga trafiksituationer. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 27 september 2011

Anita Brodén (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-27
Yrkanden (1)