Förutseende försvarsplanering

Motion 2007/08:Fö205 av Göran Pettersson (m)

av Göran Pettersson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Försvarsmakten i uppdrag att inom ramen för 2008 års perspektivstudier redovisa konsekvenserna för Försvarsmakten av en svensk Natoanslutning.

Motivering

En svensk anslutning till försvarsalliansen Nato är inte dagsaktuell. Ett beslut om anslutning bör ske genom en blocköverskridande parlamentarisk överenskommelse och med folklig förankring. En anslutning bör också ske i nära samråd med Finland. Försvarsmaktens perspektivstudier belyser omvärldstrender och dess konsekvenser för grundläggande försvarsplanering på 10–15 års perspektiv. Givet att vår omvärldsmiljö kan förändras relativt snabbt finns det anledning att arbeta med breda infallsvinklar i dessa studier. Det finns därför anledning att från ett myndighetsperspektiv, inom ramen för dessa studier, även belysa vilka konsekvenser en svensk anslutning till Nato skulle få för Försvarsmaktens utformning för att uppnå de av regering och riksdag fastställda försvarspolitiska målsättningarna.

Stockholm den 27 september 2007

Göran Pettersson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-09-28 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)