Fotomuseet i Sundsvall

Motion 2007/08:Kr224 av Birgitta Sellén (c)

av Birgitta Sellén (c)
c493

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Fotomuseet i Sundsvall tilldelas resurser till tvärvetenskaplig forskning vid nästa fördelning av anslag.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Fotomuseet i Sundsvall får ett nationellt ansvar för fotografiet och dess teknik.

Motivering

Vi lever i ett bildsamhälle och vi är ett fotograferande folk. Var och varannan människa går omkring med en kamera och förevigar vardagshändelser. Händelser som i fotoögonblicket är ett sätt att förverkliga det som inträffar just i det ögonblick som man upplever det. På sikt blir en del av dessa ögonblicksbilder ett kulturarv, som är viktig att bevara för framtiden.

Bilden som kommunikationsmedel möter oss i alla medier och blir allt viktigare för kommunikation människor emellan. Bilden är ett världsspråk som gör att vi kan se och uppleva samma saker över hela världen.

Bildens betydelse som kommunikationsöverförare är dock ett eftersatt område i forskningen, samtidigt som läroanstalter över hela landet mer och mer börjar använda bilden som källa i forskningen. Ett kunskapscentrum som förmår samordna en tvärvetenskaplig forskning på området, som inbegriper teknikhistoria, industrihistoria, sociologi, journalistik, psykologi, historia och etnologi, behövs som en nationell satsning. Detta bör ges regeringen till känna. En satsning som i nära samarbete med övriga informationsteknologimuseer, i ett nätverk, kan erbjuda en viktig resurs för folkbildningsorganisationer och olika folkrörelser.

I Sundsvall finns ett fotomuseum som uppstod på 1990-talet genom att det växte fram ett behov av fotografiska, konstnärliga och journalistiska utbildningar. Sedan 2002 har regionen Sveriges enda bildjournalistiska utbildning med över 400 studerande varje år, som studerar foto och kommunikation. Fotomuseets i Sundsvall målsättning är att visa dokumentärt och kommunikativt fotografi och de har ett nära samarbete med utbildningarna i regionen samt hela Europas fotografiska värld.

Swedish Camera Collection

Fotomuseet i Sundsvall äger en av världens största kamerasamlingar. Stiftelsen för Swedish Camera Collection, ursprungligen en privat samling, inköptes av Sundsvalls kommun år 1994. Samlingen har sedan dess vuxit och blivit väldigt omfattande och innehåller nu flera tusen fotografiska föremål. Fotomuseet i Sundsvall är de enda som samlar dessa föremål i Sverige (enl. info från stiftelsens ordf.).

Fotomuseet i Sundsvall har hittills varit ett regionalt utvecklingsprojekt med stöd från Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Landstinget, Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet. Sundsvalls kommun har upplåtit lokaler i ett magasinskvarter i nära anslutning till Kulturmagasinet. I Fotomuseet finns idag Sveriges Fotomuseum/ Swedish Camera Collection, en i norra Europa unik teknikhistorisk föremålssamling, som med sitt omfattande arkiv av dokumentation är att betrakta som ett svenskt nationalarkiv/nationell samling – utan motstycke i vårt land.

Museidelen med föremålssamlingen och den samlade kompetens som byggts upp under lång tid tar redan i dag i praktiken ett nationellt ansvar. Stora samlingar från bl.a. Hasselblads i Göteborg och Skansen i Stockholm har förts över till Fotomuseet i Sundsvall.

Fotomuseet i Sundsvall – en resurs

Fotomuseet i Sundsvall är redan idag en nationell kraftsamling för insamling, bevarande och tillgängliggörande av föremål och kompetens om fotografi. Föremålssamlingen är unik i Norden. Att utveckla detta kunskapscentrum för fotografi till en nationell resurs för skolan, högskolor/universitet, museer, folkrörelser och folkbildningsorganisationer kräver ett nationellt uppdrag. Jag anser därför att regeringen bör studera den verksamhet som bedrivs vid Fotomuseet i Sundsvall för att vid nästa fördelning av nationella uppdrag kunna ge ett nationellt uppdrag till detta Fotomuseum.

Det fotografiska mediet och dess tekniska utveckling är i historisk mening en ny företeelse, en 150-årig historia. Om vi ska få en möjlighet att rätt analysera vår historia och vår samtid, för att kunna blicka in i framtiden, då måste vi ha tillgång till den resurs som är så självklar i många andra länder – en nationell ansvarighet för fotografiet och dess teknik. Detta bör ges regeringen till känna.

Fotomuseet i Sundsvall vill vara en av de pelare som bygger upp detta ansvar, i nära samarbete med andra pelaren – ett centrum för insamling, bevarande och tillgängliggörande av den fotografiska bilden, i enlighet med den nationella bevarandeplan som tagits fram av Fotosekretariatet vid Nordiska museet.

Stockholm den 1 oktober 2007

Birgitta Sellén (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-02 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (2)